Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Fondy Evropské unie ve finanční perspektivě

Fondy Evropské unie ve finanční perspektivě

06.12.2008: Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec EU , který je přijímán ve formě dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Předmětem dohody jsou hlavní rozpočtové priority Evropské unie a nastavení výdajových stropů pro každou z těchto priorit.

Výdaje v návrhu Finanční perspektivy 2007-13

Finanční perspektiva 2007 - 13 pracuje s pěti kapitolami výdajů:   

Mil. €, ceny roku 2004

1

1A

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

72 010

 

1B

Soudržnost pro růst a zaměstnanost

308 119

2

 

Zachování a řízení přírodních zdrojů

370 854

3

 

Občanství, svoboda, bezpečnost a spravedlnost

10 270

4

 

Evropská unie jako globální partner

50 010

5

 

Administrativa

50 300

Unie bude v oblasti politiky soudržnosti hospodařit s částkou téměř 308 mld. EUR (36% rozpočtu). Velká Británie tak zvýšila svůj původní návrh rozpočtu zhruba o 13 mld. EUR a rozhodla se vzdát až 10,5 mld. EUR z vlastní slev z příspěvků do unijní pokladny.

Fondy EU pro ČR ve finanční perspektivě 2007-13: (Pod)kapitola 1B

Pro ČR přichází nejdůležitější částka z rozpočtu EU právě ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Díky navýšení rozpočtu se zvýší stropy pro čerpání a nové členské státy tak dostanou zhruba 5,3 mld. EUR navíc. V případě České republiky je to 3,43 % HDP místo dosud navrhovaných 3,31 % HDP, což v absolutní částce znamená zhruba tři miliardy Kč ročně navíc.

Celková částka pro ČR na období 2007-2013 bude činit cca 778 mld. Kč

 

Celkové alokace ČR

2007-2013

 

celkem

roční průměr

 

mil €, ceny 2004

23 749,0

3 392,7

 

mil Kč, ceny 2004

688 721,0

98 388,7

 

mil €, běžné ceny

26 819,3

3 831,3

 

mil Kč, běžné ceny

777 760,5

111 108,6


Průměrná roční alokace na strukturální fondy a Fond soudržnosti bude v období 2007-13 více jak trojnásobná (alokace v jednotlivých letech viz graf)

 • průměr 2004 - 2006 Þ 25,4 mld. Kč,
 • průměr 2007 - 2013 Þ 111,1 mld. Kč

Graf ročního průměru čerpání

Z dalších kapitol unijního rozpočtu půjdou peníze také do jiných oblastí - zemědělství a rozvoj venkova, vnitřní, zahraniční a bezpečnostní politiku a na administrativu.

Kam budou prostředky v ČR směřovat?

Ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti budou podporovány projekty v oblastech: infrastruktury životního prostředí a dopravy, podnikání a inovací, rozvoje lidských zdrojů, vyváženého rozvoje regionů.

Přesné zaměření intervencí si Česká republika vymezí v Národním rozvojovém plánu na roky 2007-13 (resp. Národním strategickém referenčním rámci). Následně o nich bude vyjednávat s Evropskou komisí.

Čeho Česká republika v jednáních dosáhla?

Příznivější pravidla pro čerpání prostředků z fondů EU - mimo jiné:

 • Míra spolufinancování zfondů EU může činit až 85%. Vobdobí 2004-2006 spolufinancování maximálně do 75% (minimum opatření dosáhlo na 80%)
 • Byla otevřena možnost financování projektů v oblasti regenerace bydlení a rozvoje měst - konkrétní podmínky budou specifikovány vnařízeních na návrh Komise.
Aplikace pravidla N+3 pro roky 2007-2010 - Evropská komise můžepožadovat vrácení prostředků, které nebyly využity do konce třetího (resp.druhého)roku následujícího po roce závazku. ČR byla vždy proti aplikaci pravidla N+2 naFond soudržnosti. Velikost a odpovídající složitost projektů spolufinancovanýchz tohoto fondu by mohlo ohrozit využívání těchto prostředků, zvláště vzhledem kalokaci na
 • rok 2007.
  Nyní se pravidlo N+3 bude po první čtyři roky čerpání vztahovat jak na Fond soudržnosti, tak i na strukturální fondy.
 • Národní spolufinancování bude vztaženo k celkovým způsobilým výdajům (veřejným a soukromým)
 • Nevratná DPH jako způsobilý výdaj pro proplácení zfondů EU. Vpůvodních v návrzích Komise byla DPH pro ERDF a FS neuznatelným výdajem, pro ESF byla neuznatelná jen vratná DPH, ČR vždy požadovala, aby způsobilost DPH byla řešena jako vsoučasném období 2004-2006 (tj. nevratná DPH = způsobilý výdaj)
 • Dodatečná alokace pro Prahu - 200 mil. EUR jako speciální "dárek" pro NUTS II Praha (Praha tvoří Cíl 2)

Tyto návrhy vzešlé z Evropské rady budou zapracovány do návrhů nařízení pro strukturální fondy a Fond soudržnosti. Mnohé další požadavky České republiky byly zapracovány již v průběhu vyjednávání. Například:

 • náklady na přípravu projektů pro programovací období 2007-2013 budou způsobilé od1.1.2007 nebo od data předložení operačního programu Komisi, pokud bude program předložen před rokem 2007.
 • celoživotní učení se stalo prioritou v rámci Cílů Konvergence i Konkurenceschopnost;

Příjmy ČR z fondů EU se při dostatku kvalitních projektů mohou vyšplhat na evropskou špičku. V přepočtu na obyvatele získala ČR nejvíce ze všech států EU.

Graf podpory CZ z EU

upraveno dne: 22. 12 2005, Martin Opatrný