Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Fondy EU financují studie čerpání ...

Fondy EU financují studie čerpání programů ČR

09.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (programů evropských fondů na území ČR s výjimkou Prahy) má také možnost využívat prostředků fondů EU - tzv. technické pomoci RPS.

V průběhu loňského a letošního roku tak byla zpracována řada odborných studií a analýz současného nastavení programů podpor v souvislosti s konkrétními potřebami regionů ČR a reálným fungováním národní regionální politiky. "Cílem realizace těchto projektů je zhodnocení stávajících programů fondů EU a způsobu jejich administrace. Současně však studie obsahují doporučení k zefektivnění čerpání evropských financí a zpřístupnění jednotlivých programů pro co nejširší okruh žadatelů a to jak pro toto, tak pro budoucí rozpočtové období (tj. léta 2007-2013)," řekla Věra Jourová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj. Tyto materiály jsou průběžně zveřejňovány na serveru www.strukturalni-fondy.cz ð Rámec podpory Společenství ð Evaluace ð Výstupy.

"Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR"

Studie hodnotí současné možnosti podpor projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace, které by měly v konečném důsledku zvyšovat konkurenceschopnost ČR. "Projekt přitom identifikoval hlavní činitele a problematická místa (bariéry) bránící dosažení tohoto cíle. Dále pak doporučil kroky k odstranění těchto problémů a k nejlepšímu využití fondů EU v této oblasti," přiblížila Martina Sýkorová z odboru Rámce podpory Společenství ministerstva. Výsledky studie jsou důležitým podkladem nastavení takto zaměřených programů podpory v budoucím období 2007+ a to jak z hlediska věcných tak administrativních podmínek pro žadatele.

"Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém"

Pod takto složitým názvem se skrývá další zajímavá analýza, která v podstatě mapuje dotační možnosti v rámci českých rozvojových programů a programů podpory z fondů EU. Duplicity zjištěné v některých oblastech podpory mohou jednak komplikovat administraci jednotlivých programů a současně by v budoucnosti znamenaly problém ze zajištěním dostatečného spolufinancování z rozpočtu ČR. Toto je v při realizaci programů z evropských fondů nezbytné (obvykle se jedná o podíl 25 % z celkových nákladů projektu). Součástí projektu jsou proto také doporučení jak pro změny a celkovou koordinaci zaměření a financování systému národních a evropských programů, tak pro konkrétní úpravy ve zvolených oblastech podpory.

Doporučení ke zlepšení čerpání fondů EU

Jednotlivé studie a analýzy se vzájemně tematicky doplňují a nebo na sebe navazují, tak aby zmapovaly celou širokou oblast realizace programů fondů v ČR. V říjnu 2005 bude zveřejněn souhrn několika studií z letošního a loňského roku (jednalo se např. o projekty "Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch", "Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS", "Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení"). Z předběžných výsledků projektu lze stručně shrnout následující problematická místa realizace programů:

- administrace projektů ze strany řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (chybějící metodická pomoc při přípravě projektů, neexistence, příp. nedodržování harmonogramu výběru a hodnocení projektů včetně zpoždění ve fázi uzavírání smluv) související i s nedostatečnou personální kapacitou na straně těchto subjektů;
projekt: Analýza a vyhodnocení slabých míst

- monitorování - neprovázanost jednotlivých úrovní Monitorovacího systému strukturálních fondů, nedostatečná transparentnost systému
projekty: Analýza a vyhodnocení slabých míst, Hodnocení indikátorů/ukazatelů

- neefektivní naplňování komunikačních plánů (s následkem nedostatečné informovanosti žadatelů, nízké poptávky žadatelů u některých opatření)
projekt: Analýza a vyhodnocení slabých míst

- nedostatečné personální a finanční možnosti předkladatelů projektů (malí podnikatelé, malé obce, neziskové organizace, regionální úroveň, problematická spolupráce veřejného a soukromého sektoru)
projekt: Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 12. 09 2005, Martin Opatrný