Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Evropa se může rozvíjet prostřednictvím ...

Evropa se může rozvíjet prostřednictvím regionů

08.01.2009: Podpora místní a regionální konkurenceschopnosti a soudržnosti je rozhodujícím tématem současné otevřené diskuse nejen v ČR, ale také v ostatních státech střední a východní Evropy. Téma se stalo nosným také 9. prosince na konferenci pořádané Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

"Formování dlouhodobých strategií rozvoje v kontextu politiky hospodářské a sociální soudržnosti je věnována pozornost i na úrovni celé evropské pětadvacítky. Cílem společné strategie je posílení konkurenceschopnosti jako klíčového tématu národních regionálních i místních strategií a to ve vazbě na rozvoj měst. Ta jsou nově chápána jako motory růstu ekonomiky a rozvoje regionu. V tomto kontextu je v českém prostředí poměrně široce diskutována otázka rozvoje měst, jejich role v regionální a místní ekonomice a způsob jejich účasti na intervencích politiky soudržnosti. V průběhu konference byly tudíž diskutovány i otázky role měst v evropském a českém kontextu, rozvojový potenciál nebo vazby mezi městem a jeho zázemím," uvedla Věra Jourová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj pověřená řízením sekce evropské integrace.

Naše republika participuje prostřednictvím MMR na činnosti Akčního programu pro místní ekonomiku a zaměstnanost Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - LEED OECD. Tento program v minulých letech prováděl v ČR projekty v oblasti průzkumu uplatnění principu partnerství v ČR na regionální a lokální úrovni. Společně s MMR byla zorganizována mezinárodní konference v Českém Krumlově o partnerství ve střední Evropě nebo zkoumána možnost vytváření sítí měst. V současné době posiluje LEED své aktivity a usiluje o zapojení širšího okruhu regionálních aktérů, kteří by poskytli programu větší dynamiku.

LEED OECD vytvořil v loňském roce v severoitalském Tridentu Centrum, které se zaměřuje na poskytování pomoci v oblasti tvorby, implementace a posuzování místních rozvojových strategií a na provádění expertíz v oblasti místní správy v zemích střední a jihovýchodní Evropy. České straně se podařilo do jednotlivých projektů zapojit i představitele územní samosprávy a akademické sféry, kteří se podíleli na realizaci vzdělávacích seminářů a konferencí. Snahou ČR spolu s ostatními zeměmi střední Evropy bude prohloubit zaměření LEED OECD - Centrum Trident, na problémy tohoto regionu a napomoci tak širokému uplatnění zkušeností nashromážděných OECD na místní úrovni.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 9. 12 2005, Martin Opatrný