Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Dotační programy Ministerstva pro místní ...

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2006

08.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje dotační programy pro rok 2006 v celkové předpokládané výši 1,992 mld. Kč. Programy jsou rozděleny do tří základních oblastí: podpora cestovního ruchu, podpora regionálního rozvoje a podpora bydlení.

Finanční prostředky na dotace plynou z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výše dotací je v závislosti na programu a subjektu stanovena na maximální hranici pohybující se mezi 50% - 85% celkových nákladů akce; v některých případech až 100% nákladů.

Stručný přehled dotačních programů MMR ČR pro rok 2006:

I. Podpora cestovního ruchu
Finanční prostředky (předpoklad): 150 mil. Kč

1. Podpora rozvoje lázeňství
Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky ke vzniku a podpoře aktivit, které umožní vybudování a rekonstrukci lázeňské infrastruktury. Výše poskytované dotace může dosáhnout max. 50 % celkových výdajů a příjemcem dotace může být město/obec se schváleným statutem.

2. Podpora budování doprovodné infrastruktury pro sportovně-rekreační aktivity
Program si klade za cíl vytvořit ekonomické podmínky pro rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity. Výše dotace může dosáhnout max. 50% výdajů akce a příjemcem dotace může být občanské sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek) nebo podnikatelský subjekt (právnická/fyzická osoba).

II. Podpora regionálního rozvoje
Finanční prostředky (předpoklad): 456 mil. Kč

1. Regionální program podpory rozvoje severozáp. Čech a Moravskoslezského regionu
Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů.
Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu.
Příprava projektů pro programy EU vyhlášené v letech 2007 až 2013 v rámci strukturálních intervencí (operační programy, iniciativy Společenství).
Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko
Přičemž dotační tituly č. 1.1 a 1.2 jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury podporující malé a střední podnikání, snížení nezaměstnanosti a podporu záměrů rozvoje na úseku cestovního ruchu ve strukturálně postižených regionech a regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností v daných regionech. Příjemcem podpory je obec s katastrálním územím ve stanovených okresech, podpora může být poskytnuta do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů akce.

2. Regionální program podpory rozvoje hosp. slabých a strukturálně postižených regionů

2.1 Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů.
2.2 Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu.
2.3 Obnova a rekonstrukce území postižených živelní nebo jinou pohromou.
Program se soustředí na podporu rozvoje infrastruktury podporující malé a střední podnikání, snížení nezaměstnanosti, podporu záměrů na úseku cestovního ruchu v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech a obnovu území postižených živelnou nebo jinou pohromou. Příjemcem podpory je obec, jejíž katastrální území leží v okresech Český Krumlov, Hodonín, Jeseník, Přerov, Rakovník, Svitavy, Šumperk, Tachov, Třebíč, Vyškov a Znojmo. Pro dotovaný účel mohou být poskytnuty prostředky z rozpočtu krajů, výše dotace ze státního rozpočtu bude stanovena tak, aby spolu s prostředky z rozpočtu krajů činila nejvýše 50 %, 80%, případně 100 % celkových nákladů v závislosti na titulu. Nejnižší poskytovaná dotace bude ve výši 100 000 Kč.

3. Regionální program podpory obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá
Cílem programu je podpora výstavby a obnovy technické infrastruktury a tím umožnění zprovoznění privatizovaných objektů a rozšíření nabídky vhodných zainvestovaných pozemků, umožňujících vstup dalších investorů do území, čímž bude dosaženo snížení nezaměstnanosti. Příjemcem podpory je obec a výše dotace ze státního rozpočtu bude stanovena tak, aby spolu s prostředky z rozpočtu krajů činila nejvýše 85 % celkových nákladů akce.

4. Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu
Cílem programu je vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst (minimálně 15 nových pracovních míst v hlavním pracovním poměru) prostřednictvím podpory podnikatelských záměrů ve vybraných regionech se soustředěnou podporou státu. Účastníkem programu může být pouze fyzická nebo právnická osoba s doložitelnou minimálně tříletou aktivní podnikatelskou historií v oboru, kterého se předložený podnikatelský záměr týká. Výše dotace je omezena nařízením vlády č. 310/2004 Sb. a usnesením vlády č. 383 ze dne 19. dubna 2000.

5. Program obnovy venkova
Obce a svazky obcí mohou podávat žádosti o dotace v následujících dotačních titulech:

Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Dotační titul 2 - Komplexní úprava veřejných prostranství

Dotační titul 3 - Obnova a zřizování veřejné zeleně

Dotační titul 4 - Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

Dotační titul 6 - Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

Z těchto dotačních titulů jsou podporovány obce oceněné v soutěži Vesnice roku, venkovské mikroregiony v případě, že se bude jednat o projekty pilotního charakteru, jejichž metody a inovativní přístupy (např. LEADER+) mohou být využity dalšími regiony. Dále z tohoto podprogramu jsou podporovány akce nebo projekty připravené skupinami dětí nebo mládeže za podmínky, že se tyto skupiny prokazatelně budou podílet na výběru, projekční přípravě a jejich realizaci formou komunitního plánování.

Výše dotace 40 - 70% v závislosti na dotačním titulu, ve výjimečných případech až 100% . Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 tis. Kč a maximální výše dotace na všechny akce 1 mil. Kč.

III. Podpora bydlení
Finanční prostředky (předpoklad): 1 386 mil. Kč

1. Podpora výstavby podporovaných bytů
Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví obcí nebo dobrovolného svazku obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností. V rámci tohoto programu budou budovány tři typy bytů: chráněný byt, byt na půl cesty a vstupní byt. Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci. Maximální výše dotace na jeden byt podle jednotlivých dotačních titulů od 250 do 600, max. 800 tis. Kč.

2. Podpora výstavby technické infrastruktury
Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace, stavebníkem a investorem je obec. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden byt postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

3. Regenerace panelových sídlišť
Podmínky podprogramu Regenerace panelových sídlišť jsou stanoveny nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Úpravy jsou zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, jejich přeměnu ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Dotaci může získat obec a její výše je stanovena na maximálně 70 % rozpočtových nákladů na úpravy.

4. Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Cílem je snížit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech. Dotace se poskytuje na výměnu olověných rozvodů v domě do výše maximálně 20 tis. Kč na jeden byt. Příjemcem dotace je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem trvale obydleného domu s olověnými domovními rozvody. Obdobně může získat tuto dotaci i společenství vlastníků jednotek.

"Dotační programy mají za cíl podpořit hospodářsky slabé regiony a obce, ale v neposlední řadě mohou pomoci i lidem, kteří řeší svoji bytovou situaci. Letos vyhlašujeme dotační programy s dostatečným předstihem, abychom tak zájemcům umožnili kvalitní a včasnou přípravu projektů a s tím spojených žádostí o dotace," uvedl Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj.

Zájemci o dotace mohou doručit své projekty na Ministerstvo pro místní rozvoj v období od 31. října 2005 do 13. ledna 2006. Přehled dotačních titulů, podmínky a pokyny pro žadatele včetně průvodců pro vyplnění žádostí, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz v sekci "Dotace". Kromě brzkého vyhlášení dotačních programů je velmi významným přínosem i snaha ministerstva o zjednodušení požadavků na žadatele a zejména pak zavedení opravné lhůty k nápravě formálních vad žádostí.

"Přestože zájem o dotace vždy přesahuje možnosti disponibilních prostředků, poměrně často se stávalo, že žádosti neobsahovaly všechny požadované formální náležitosti a z tohoto důvodu nemohly být zařazeny k posouzení. Proto dochází od roku 2006 k zásadní změně praxe, kterou žadatelé získají možnost formální nedostatky odstranit, a to do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy Ministerstva pro místní rozvoj," doplnil ministr Radko Martínek.

Hodnocení předložených žádostí bude probíhat na základě stanovených hodnotících kritérií, a to jak z hlediska formy předložené žádosti, tak pak z hlediska kvality akce. O výběru akcí pak budou rozhodovat příslušné výběrové a hodnotící komise jmenované ministrem pro místní rozvoj na základě stanovených kritérií schválených ministrem pro místní rozvoj. Lhůta na rozhodnutí komise je 60 dnů ode dne předložení (příp. odstranění formálních nedostatků). Výsledky vyhodnocení budou dostupné na internetových stránkách ministerstva a všichni uchazeči o dotace budou písemně o výsledcích informováni.

V řadě dotačních titulů jsou příjemci dotací obce, pro které ministerstvo pořádá zdarma dvoudenní školení, jehož cílem je co nejvíce přiblížit problematiku dotací a detailně představit konkrétní programy, problematiku podávání žádostí atd.. Obce a jejich starostové by se tak měli v dotačních programech lépe orientovat a být připravit na efektivní získávání a čerpání dotací. Školení budou probíhat v Praze a Brně v listopadu 2005.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 4. 11 2005,