Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Teze k navrhovanému zákonu o podpoře ...

Teze k navrhovanému zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů

06.01.2009: Dnes v ČR neexistuje žádný platný právní předpis, jenž by umožňoval poskytovat podporu na výstavbu nájemních bytů pořizovaných do vlastnictví právnických osob k nepodnikatelským účelům s finanční spoluúčastí svých členů na bytové výstavbě.

V současnosti je bytová výstavba v českém právním řádu upravena předpisy:

  • zákon č. 211/ 2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje poskytování podpory obcím a mladým lidem do 36 let.
  • vyhláška č. 136/1985 Sb. o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictví, podle níž byla dříve poskytována finanční podpora stavebním bytovým družstvům. Tento předpis se nepoužívá, je dnes nevyhovující.

Státní podpora tedy v současné době může být poskytována obcím na výstavbu čistě nájemního bydlení.

Dnes v ČR neexistuje žádný platný právní předpis, jenž by umožňoval poskytovat podporu na výstavbu nájemních bytů pořizovaných do vlastnictví právnických osob k nepodnikatelským účelům s finanční spoluúčastí svých členů na bytové výstavbě.

Zákon je zaměřen na podporu bytové výstavby určené pro obyvatele se středními příjmy, kteří jsou schopni spolupodílet se na jejím financování. Omezuje skupinu, jež dosáhne na státní podporu několika podmínkami:

  • finanční participace budoucích nájemců na výstavbě
  • finanční stabilita družstva
  • limitovaná podlahová plocha bytů - do 90 m2
  • přizpůsobení právních poměrů bytového družstva
  • omezuje výši podpory, zejména výši podílu úvěru na stavebních nákladech ( max. 60 %) atd.

Podpora bude vždy poskytována jako přímá investiční dotace a nízkoúročený úvěr.

Tento zákon vytváří právní rámec pro poskytování podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu družstevních nájemních bytů a přispívá k oživení výstavby dostupného nájemního bydlení pro domácnosti, které nejsou schopny plně financovat svou bytovou potřebu vlastními silami a nedosáhnou na nové vlastnické bydlení.

Přijetí navrhované právní úpravy je pro zamýšlený účel nezbytné, neboť právní řád ČR neobsahuje v současnosti žádný právní předpis, jehož prostřednictvím by bylo možné zajistit naplnění tohoto cíle.

Návrh zákona neupravuje výši podpory, jež může být podle tohoto zákona poskytnuta bytovému družstvu na výstavbu nájemních bytů. Tato náležitost bude předmětem úpravy prováděcího právního předpisu - nařízení vlády. Výše podpory i celkový způsob financování jsou navrhovány tak, aby tato forma nájemního bydlení byla přístupná zejména pro domácnosti se středními příjmy, a nebyla zbytečně "atraktivní" pro domácnosti, které si mohou pořídit bydlení vlastními prostředky na trhu.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj