Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > MMR zkvalitňuje systém na čerpání dotací ...

MMR zkvalitňuje systém na čerpání dotací z EU

06.01.2009: Na pokyn ministra Jiřího Paroubka MMR usiluje o další posílení pozice ČR při čerpání finančních prostředků z fodů EU intenzívním dolaďováním a zefektivňováním systému řízení podle vzoru obvyklého ve státním sektoru vyspělých ekonomik EU.
"Ministerstvo pro místní rozvoj má klíčové postavení koordinačního orgánu při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudružnosti," komentuje současnou situaci ministr Paroubek. "Naší snahou je tuto roli posílit ne zaváděním nových nařízení, ale přirozenou cestou - spolehlivostí a rychlostí celého systému vyhodnocování projektů a výplaty podpor," dodává ministr.

Ministerstvo financí ČR zadalo letos na jaře zpracování nezávislého auditu společností PricewaterhouseCoopers (PwC) v rámci ministerstev zapojených do čerpání z fondů Evropské unie. Cílem této prověrky bylo zjistit připravenost celého systému ke dni 31. července 2004. Na základě prvních předběžných zjištění auditu, která byla k dispozici koncem září, zahájilo MMR pohotově intenzívní nápravný program. "Ten program usiluje o okamžité odstranění zjištěných nedostatků přesně podle dlouhodobého záměru, se kterým jsem na ministerstvo přišel - tedy zavést efektivní systém řízení a práce obvyklý ve státním sektoru předních evropských ekonomik," vysvětluje podrobnosti ministr Paroubek.


Informace o stavu

Právě ukončený projekt "Analýza procesu čerpání zdrojů z EU", který byl součástí tohoto programu, si dal za cíl zmapovat skutečný stav systému v působnosti MMR určeného pro čerpání financí z fondů EU ke konci října 2004 a vypracovat doporučení a akční plán nutných změn pro oblasti s přetrvávajícími nedostatky.

Během osmi týdnů intenzívní práce proběhla rozsáhlá analýza všech programů. "Ta nám ukázala a kvantifikovala rizika, která by mohla ohrozit čerpání z fondů EU," vysvětluje ministr Paroubek. Současně s tím odborní poradci vypracovali doporučení k odstranění hlavních nedostatků, včetně krátkodobého i dlouhodobého harmonogramu nutných změn.

Z přibližně 135 analyzovaných oblastí, identifikovaných v předběžném zjištění externího auditu PwC jako problémových, jich zůstává k 31. říjnu 2004 jako stále vysoce rizikových pouze 18 a středně rizikových 47. "V ostatních oblastech jsme dosáhli během posledních tří měsíců významného pokroku, takže se nám do značné míry podařilo sladit náš systém s požadavky EU," hodnotí práci MMR za dobu svého působení v úřadu ministr Paroubek. "První výzvy v programech SROP a JPD proběhly zcela bez problémů a hladce, takže praxe sama prokázala, že některé předchozí výtky byly málo významné," dodává ministr Paroubek.


Některá konkrétní zjištění

Personální zajištění agendy fondů

Jedná se o problém platný u všech programů; nejde jen o počty pracovníků, ale i o fakt, že se jedná o zcela novou problematiku. Ve starších členských zemích EU také trvalo roky, než se jim podařilo vybudovat potřebnou personální základnu.

Řešení: nestačí jen doplnit počet zaměstnanců alespoň na minimální únosnou hranici, ale je nezbytné také zavést pružné a dobře zacílené vzdělávání pracovníků.

Monitorovací systém

Poradci mu vytýkají nedostatečné testování.

Řešení: monitorovací systém (software pro registraci projektů a vyhodnocování jejich přínosů) se opravdu dolaďuje "za pochodu" - bylo totiž třeba nechat jím projít první projekty, aby se doladily nedostatky. Systém funguje a obavy poradců se nepotvrdily.

Nedostatečně smluvně podchycené delegování činností na zprostředkující subjekty Například u programu SROP je část pravomocí přenesena na regionální rady a poradci zpochybňují formální autoritu řídícího orgánu - tedy MMR.

Řešení: regionální rady plní pokyny řídícího orgánu a první výzvy proběhly zcela
bez problémů. Řídící orgán má v tomto smyslu dostatečně silné pravomoci ovlivnit činnost regionálních rad i dalších subjektů, což je zakotveno v operačním manuálu.


Komplexní návrh řešení

U kritických oblastí bude MMR postupovat podle krátkodobého akčního plánu změn.
"To v praxi znamená, že hlavní přetrvávající nedostatky chceme odstranit do tří měsíců," říká ministr Paroubek. Pro ostatní oblasti je vypracován dlouhodobý akční plán změn do konce roku 2005.

V rámci bezprostředních opatření tak bude zvýšená pozornost mimo jiné zaměřena
na nastavení kontrolního systému 1. a 2. stupně v praxi. MMR bude postupovat
podle právní analýzy relevantních nařízení ES a právních předpisů ČR a posouzení jejich souladu s kontrolním systémem (ten je definován v manuálech a interních směrnicích MMR). Zvláštní pozornost bude MMR věnovat systému finančních toků pro programovací období
2004 - 2006 a dopracování příruček pro příjemce finanční pomoci.

"V oblasti hodnocení projektových žádostí u programů SROP a JPD Cíl 2 přehodnotíme podle zkušeností s již realizovanými výzvami doposud nastavená hodnotící kritéria tak, abychom posílili důraz na věcnou stránku a reálnou proveditelnost projektu," vysvětluje další kroky ministr Jiří Paroubek.

Odstraněním kritických míst v současné době se MMR zároveň připravuje na audit, který přijde přímo z Evropské komise příští rok. "Precizní dotažení systému
do posledního detailu TEĎ se nám velmi vyplatí právě v době, kdy budeme funkčnost systémů prokazovat bruselským auditorům,"
komentuje závěry kontroly náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace Věra Jourová.

V rámci dlouhodobých opatření bude MMR pokračovat zejména v optimalizaci procesní
a personální struktury a v zavádění efektivních systémů řízení a práce obvyklých v institucích státního sektoru vyspělých zemí Evropské unie.

Úspěšný projekt "Analýza procesu čerpání zdrojů z EU" je výsledkem intenzívní spolupráce zaměstnanců MMR s poradenskou společností Deloitte. "Chceme využít především její rozsáhlé zkušenosti ze státního i soukromého sektoru v EU v prostředí ministerstva pro místní rozvoj a obecně ve státní správě České republiky, abychom zbytečně nehledali řešení procesů, které jsou v jiných zemích vyzkoušené a dobře fungují" komentuje spolupráci s poradci ministr Paroubek.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj