Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Fondy EU – vývoj čerpání a realizace ...

Fondy EU – vývoj čerpání a realizace projektů v ČR

07.01.2009: Zájem o spolufinancování projektů ze Strukturálních fondů ukazuje, že například v oblastech podpory cestovního ruchu, podpory rozvoje malých a středních podniků, pořizování strojů pro zemědělce či čištění odpadních vod nebude problém vyčerpat přidělené prostředky.

Programy pro využívání Strukturálních fondů v regionech ČR, hlavním městě Praze i Fond soudržnosti zahájily svou implementaci v období od května 2004.
Do této chvíle vyhlásily desítky výzev k předkládání projektů. Zájem o jednotlivé typy podpor ze strany předkladatelů projektů ukazuje, že například v oblastech podpory cestovního ruchu, podpory rozvoje malých a středních podniků, pořizování strojů pro zemědělce či čištění odpadních vod nebude problém vyčerpat přidělené prostředky. Zájem žadatelů zpravidla převyšuje jejich objem.

S menším zájmem žadatelů se prozatím setkávají podpory určené například ke zlepšování kvality ovzduší, nebo snižování energetické náročnosti českých podniků, avšak veškeré programy podpor zůstanou žadatelům k dispozici až do roku 2006.

K polovině října byl ukončen projekt financovaný z programu Phare, který více než rok systematicky podporoval přípravu projektů v celé ČR. Tím rovněž významně napomohl relativně vysokému počtu podaných žádostí. Během svého trvání napomohl k přípravě více než 260 projektů a grantových schémat, které mají celkovou hodnotu přes půl miliardy EURO. Z těchto projektů již bylo 177 dotaženo do konečné fáze a byly, nebo v nejbližší době budou předloženy ke schvalování pro podporu ze strukturálních fondů.

Pomoc byla rozdělena do několika typů od přímé asistence při zpracování projektů až po odborné vedení, instruktáže a školení pro tzv. Projektové partnery. Pro potřeby státní správy i jednotlivých žadatelů byl také připraven školicí manuál, který měl pomoci schopnosti jeho uživatelů využívat příležitostí regionální a strukturální politiky EU.

Společný regionální operační program (SROP)

Hlavním cílem programu (z velké části financovaného z fondů EU) je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů.

Příjemci dotací z programu SROP jsou kraje, obce, mikroregiony (resp. svazky obcí), ale i podnikatelé a neziskové organizace. Žadatelé nemusí být z regionu, kde žádají o podporu projektu. Projekty však musí vždy přinést prospěch regionu, v němž žadatel žádá. V rámci SROP by mělo být poskytnuto 31,24 % všech prostředků ze strukturálních fondů, které k nám v období 2004-2006 mohou plynout. Jedná se o cca 454.333 mil €. Zbylé prostředky budou financovány prostřednictvím dalších čtyř operačních programů zaměřených na oblasti: průmysl, zemědělství, životní prostředí, doprava a lidské zdroje.

SROP je orientován na podporu těchto oblastí:

Regionální podpora podnikání (45,138 mil. €)

Regionální rozvoj infrastruktury (196,999 mil. €)

Rozvoj lidských zdrojů v regionech (92,303 mil. €)

Rozvoj cestovního ruchu (108,086 mil. €)

Technická pomoc (11,807 mil. €)

Výše podpory ze strany Evropské unie může být od 35 %, výjimečně pak až 80 % rozpočtu projektu. Z toho je zřejmá zásada, že k poskytnutým prostředkům budou muset jak stát, státní fondy, kraje, obce, tak i soukromé subjekty přidat vlastní zdroje spolufinancování. Podmínkou úspěšnosti čerpání finančních prostředků budou kvalitní projekty splňující přísná kritéria.

Výkonem funkce řídicího orgánu SROP je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha. Na realizaci programu se podílejí kraje prostřednictvím sekretariátů regionálních rad, dále pak příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj a agentury CzechInvest.

Termíny výzev předkládání projektů:

Probíhá druhé kolo výzev k předkládání individuálních projektů pro jednotlivá opatření SROP, pokud jsou v regionu tyto výzvy vyhlášeny. V některých regionech se výzva nevyhlašuje z důvodu vysokého čerpání peněz v 1. výzvě, která již proběhla (viz materiál Seznam schválených projektů v 1. výzvě SROP na www.strukturalni-fondy.cz). 3. výzva bude vyhlášena 1. února 2005.

U opatření 1.1., částečně 2.1., 3.2., 4.1.2. a částečně 4.2.2. se program realizuje prostřednictvím grantových schémat krajů, které budou vyhlašovat výzvy k předkládání projektů zpravidla do konce roku 2004. Termíny a podmínky pro předkládání projektů se budou se v jednotlivých krajích do jisté míry lišit, což odpovídá regionálnímu charakteru programu SROP. Informace je proto třeba hledat na webových stránkách krajů

Aktuální stav JPD Cíl 2 region soudržnosti Praha

Dne 18. října 2004 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí prvního kola žádostí do Jednotného programového dokumentu (JPD) pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha. Bylo předloženo celkem 25 individuálních projektů.

Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí předložených žádostí a přijatelnosti projektu z hlediska základních podmínek programu. Schválení projektů Regionální radou regionu soudržnosti Praha se očekává v polovině měsíce prosince 2004. Smlouvy s úspěšnými žadateli budou podepisovány na přelomu února a března roku 2005. Druhé kolo výzvy k předkládání individuálních projektů se předpokládá v únoru 2005.

V první polovině roku 2005 by měly být vyhlášeny také výzvy pro předkládání projektů tzv. akcí v rámci grantových schémat, vyhlašovaných hl. m. Prahou a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malých a středních podniků (Dílčí opatření 2.2.1 Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje vydání nových publikačních materiálů pro 2. kolo výzvy a zároveň probíhá informační kampaň na podporu přípravy projektů do programu JPD 2.

František Tlapák, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj