Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce na článek Deníku E15 – „Rusnokova ...

Reakce na článek Deníku E15 – „Rusnokova vláda zmírňuje protikorupční pravidla“

07.08.2013: MMR ČR v reakci na článek, který byl publikován dne 5. 8. 2013 v Deníku E15 pod názvem Rusnokova vláda zmírňuje protikorupční pravidla, sděluje, že dne 31. 7. 2013 byl na jednání vlády schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v podobě, která je zcela v souladu s textem návrhu, který je výsledkem mezirezortního připomínkového řízení a byl také akceptován komisemi legislativní rady vlády.
Na jednání vlády nebyly k předmětnému návrhu zákona vzneseny žádné zásadní připomínky či návrhy na změnu. Z uvedeného tedy vyplývá, že vláda pod vedením Jiřího Rusnoka v původně schváleném návrhu zákona neučinila žádné esenciální úpravy vedoucí k širšímu omezení protikorupčních pravidel.

Navrhované znění novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), představuje kompromisní způsob vypořádání jednotlivých připomínek a jejich zapracování do výsledné podoby materiálu. Zároveň MMR ČR upozorňuje na skutečnost, že odborné organizace a instituce byly s obsahem návrhu zákona seznámeny a k obsahu novely nebyly ze strany těchto organizací MMR doručeny žádné připomínky či náměty. 

K navrhovaným změnám MMR ČR doplňuje, že předkládaný návrh zákona předpokládá úplné zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí. Děje se tak zejména proto, že přes původní příslib nebyly do rozpočtu MMR přiděleny dostatečné finanční prostředky. Není proto možné, aby vzdělávání těchto osob zajišťovalo přímo MMR ČR, protože v současné době nemá dostatečnou personální kapacitu a nedisponuje ani potřebnými nástroji pro zajištění vzdělávání takového množství osob (předpokladem je, že by muselo být proškoleno několik tisíc úředníků). Institut osoby se zvláštní způsobilostí a s ním související vzdělávací program bude kompenzován širší školící kampaní, kterou MMR ČR zaměří na zadavatele i dodavatele. MMR ČR tedy nerezignovalo na systematické vzdělávání dotčených subjektů a i nadále bude cíleně pokračovat ve své metodické činnosti prostřednictvím vydávání metodik a stanovisek k ZVZ.

V souvislosti s využitím elektronických aukcí bylo MMR ČR konfrontováno se zásadními připomínkami samosprávy o nadměrné zátěži, administrativní a nákladové náročnosti; též důvod konkretizovat povinně zadávané komodity nebyl osvědčen. Institut aukcí však samozřejmě zůstává platnou možností a záleží tak na vůli zadavatele, kdy elektronickou aukci využije. Stanovení konkrétních případů, kdy je zadavatel povinen při zadávání veřejné zakázky na dodávky provést hodnocení formou elektronické aukce, představuje pouze povinnost, která se ukázala jako nadbytečnou a není tedy důvod zadavatele limitovat v případě volby řádného postupu při hodnocení. Paušální vymezení konkrétních komodit, které by bylo vhodnější hodnotit formou elektronické aukce, nemusí být v jednotlivých případech nejefektivnějším způsobem. 

Návrh zákona dále odkládá účinnost povinnosti předložit vládě spolu s odůvodněním veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení v případě zadávání významné veřejné zakázky také oponentní posudek. Odložením této povinnosti reálně nedojde ke zvýšení rizika při zadávání významných veřejných zakázek, neboť již nyní nic nebrání tomu, aby si vláda předložení oponentního posudku vyhradila i pokud tato povinnost nevyplývá zadavateli přímo ze ZVZ. MMR ČR dlouhodobě zastává názor, že vzhledem k tomu, že významných veřejných zakázek je zadáváno jen několik ročně, bylo by vhodnější změnit text ZVZ tak, aby do budoucna byly tyto povinnosti ukládány zadavatelům spíše prostřednictvím nařízení vlády, a nebylo by nutné ukládat danou povinnost přímo zákonem.
MMR ČR je toho názoru, že bude-li novou právní úpravou ZVZ účinnost předmětných ustanovení odložena, což se ovšem týká pouze nadlimitních veřejných zakázek, nebude snížena odborná schopnost hodnotících komisí v rámci jednotlivých zadávacích řízení a kvalita zadávacích podmínek nadlimitních veřejných zakázek zadávaných veřejnými zadavateli nebude oproti současné situace výrazně horší.

Předkládané změny legislativy nezpůsobí vznik nových významných příležitostí ke korupci, neboť ZVZ stanoví mj. povinnosti, jejichž cílem je zabezpečit, aby byl celý zadávací proces proveden odborně a řádně, v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

MMR ČR předkládá návrh zákona v podobě, která reflektuje většinový názor všech dotčených rezortů. Finální podoba právního předpisu však vyplyne až z výsledku jednání poslanecké sněmovny. Průběh jednání a jeho výsledky však již není MMR ČR schopno zásadně ovlivnit a výsledná podoba novely se tedy může výrazně lišit od návrhu, který bude vládou poslanecké sněmovně předložen.