Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce na zprávu: Česku hrozí, že letos ...

Reakce na zprávu: Česku hrozí, že letos přijde v evropských fondech o 22 mld. Kč

21.06.2012: Média reagují na dokument vypracovaný MMR ČR, určený k projednání vlády ČR. V materiálu jsou mimo jiné uvedena vyjádření Auditního orgánu a Platebního a certifikačního orgánu k jednotlivým operačním programům. Platební a certifikační orgán (MF ČR) ve svém vyjádření uvádí, že v případě, že se nepodaří obnovit proces certifikace u daných operačních programů, hrozí riziko ztráty finančních prostředků. Uvedené částky však nelze sčítat a vytrhovat z celkového kontextu. MMR ČR vyhodnocuje rizika řízení operačních programů a navrhuje účinná opatření. Uvedené riziko je v tuto chvíli tedy pouze nejčernější krizový scénář.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bylo pověřeno usnesením vlády ČR č. 198/2006 výkonem funkce Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK), který zajišťuje koordinaci uvnitř Národního strategického referenčního rámce (NSRR), dohlíží na řízení a plnění cílů operačních programů. Předložením materiálu „Rizikové operační programy – Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce“ MMR-NOK plní svou funkci. Předkládaný dokument navazuje na materiál „Návrh změn některých rizikových operačních programů“ zpracovaný MMR-NOK v dubnu 2011. Materiál byl schválen usnesením vlády ČR č. 382/2011. Na základě tohoto usnesení byly zahájeny kroky vedoucí k realokaci části prostředků z Operačního programu Technická pomoc do celkem 12 operačních programů (OP). Tato realokace byla schválena Evropskou komisí na konci roku 2011.

I v tomto roce (v březnu 2012) provedl MMR-NOK komplexní zhodnocení u všech operačních programů. Na základě tohoto zhodnocení MMR-NOK identifikoval rizikové operační programy, u kterých provedl detailní analýzu. Rizikové operační programy byly analyzovány z hlediska finančního plnění, věcného plnění cílů a z hlediska řízení operačního programu. Zhodnocení realizace rizikových operačních programů do předkládaného materiálu poskytl také Platební a certifikační orgán a Auditní orgán.

Po provedené analýze vzhledem ke stanoveným kritériím MMR-NOK ve spolupráci s řídícími orgány rizikových operačních programů definoval návrhy vhodných opatření, jejichž hlavním cílem je předejít automatickému zrušení závazku v roce 2012 a především v roce 2013, kdy dochází k souběhu pravidla n+3 a n+2. Vzhledem k tomu, že roční rozpočtové závazky stanovené v NSRR a jednotlivých operačních programech nelze změnit zpětně, mají opatření navrhovaná pro zajištění plnění pravidla v roce 2012 a 2013 implementační povahu a směřují zejména ke zrychlení realizační fáze projektů a zvýšení objemu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných Platebním a certifikačním orgánem.