Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce na informace v článku "Projekt ...

Reakce na informace v článku "Projekt Národní elektronický nástroj aneb Jak to nedělat"

24.01.2014: MMR ČR se ohrazuje vůči informacím uvedeným v článku „Projekt Národní elektronický nástroj aneb Jak to nedělat“ ze dne 23.01.2014 v aktuálním znění uveřejněném v internetovém médiu www.ceskapozice.cz. Projekt v žádném případě není předražen, cena odpovídá rozsahu a komplexnosti zpracovávaného díla, zpoždění dokončení díla je dáno objektivními okolnostmi, které zadavatel nemohl předvídat, finanční zdroje jsou uvolňovány dle skutečného rozsahu realizovaného díla, zadavatel uplatňuje zádržné.
Veřejná zakázka „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“, Evidenční číslo ve VVZ: 103202 byla zahájena ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR) dne 15. 12. 2011 v otevřeném nadlimitním řízení. Zadávací dokumentace (ZD) veřejné zakázky byla připravována a schválena ministrem pro místní rozvoj dle interních zadávacích směrnic MMR v roce 2011, v ZD zadavatel zvolil v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen „ZVZ“) dílčí kritéria „Výše nabídkové ceny“ (váha 55 %) a „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení“ (váha 45 %). Váhy jednotlivých dílčích kritérií zvolil zadavatel s ohledem na skutečnost, že obě dílčí kritéria jsou prakticky stejně důležitá a při rovnocenné kvalitě bude rozhodovat, ale nikoliv absolutně výše nabídkové ceny. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na vývoj NEN stanovilo MMR na 172 mil.  Kč. Kompletní ZD včetně vah kritérií i přepokládanou hodnotu, včetně bezpečnostních a právních aspektů a vazeb na plnění celého projektu NIPEZ posoudil soudní znalec, ZD označil za nediskriminační a odpovídající předmětu díla.

Vysoutěžená hodnota veřejné zakázky činila necelých 125  mil Kč bez DPH, což odpovídá cca 72,5% předpokládané hodnoty. Celková cena i s DPH je 149 mil Kč. Tolik k publikované informaci, že NEN je projektem za stovky miliónů korun.

Dílo je vytvářeno po funkčních celcích a fakturace je vázána na akceptaci zpracované části díla. Ke dni 24. 1. 2014 byla dodavateli v souladu se smlouvou uhrazena částka ve výši odpovídající 56% smluvní ceny díla. Dalších 6% ze smluvní ceny díla bude uhrazeno v průběhu plnění a celých 38% ze smluvní ceny díla uhradí MMR dodavateli v souladu se smlouvou a zásadou opatrnosti až po finální akceptaci a předání díla tj. celkovém dokončení NEN.

Přepokládané dokončení NEN bylo posunuto, neboť vývoj NEN byl a je ovlivňován změnou legislativy upravující zadávání veřejných zakázek. Úpravy vyplývající z návrhů novel ZVZ zpracovávaných MMR lze připravovat s předstihem, ale dopady na změny NEN má i rozsah úprav během legislativního procesu (zákon č. 55/2012 Sb.  a schválení technické novely 27. 11. 2013 ). MMR při vývoji musí reagovat na tyto legislativní změny tak, aby byl NEN, v době svého spuštění do provozu, ve shodě s platnou legislativou, což si vyžaduje úpravu zadání a její implementace v souladu se ZVZ a podmínkami pro čerpání dotace ze SF EU. O důvodech zpoždění dokončení NEN MMR opakovaně informovalo a tyto skutečnosti byly správně uvedeny v předchozích článcích autora. Správně je také uveden finální termín dokončení NEN 31. březen 2014.

Lze potvrdit dříve poskytnutou informaci, že dodavatel díla měl problémy s plněním díla a MMR jako řádný hospodář uplatnilo v souladu se smlouvou sankční mechanismus a udělila dodavateli smluvní pokutu.

Veřejná zakázka „Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let“, Evidenční číslo ve VVZ: 351814 byla zahájena MMR dne 11. 7. 2013 v otevřeném nadlimitním řízení. MMR stanovilo z výše uvedených důvodů stejná dílčích kritérií včetně vah jako VZ na vývoj NEN.

MMR potvrzuje skutečnost, že společnost BDO IT nezajišťuje činnosti technického poradce u VZ na výběr provozovatele NEN.

Zadávací řízení na výběr provozovatele NEN je časově náročné vzhledem ke komplexnosti zadání, předpokládané hodnotě VZ, rozptylu nabídkových cen jednotlivých uchazečů, rozsahu a způsobu zpracování nabídek obdržených ve lhůtě pro podání nabídek a zejména z důvodu, že MMR resp. hodnotící komise činí veškeré kroky nutné k tomu, aby vítěz této VZ nebyl zpochybněn.