Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Stanovisko MMR na zprávu NKÚ k ...

Stanovisko MMR na zprávu NKÚ k Operačnímu programu Technická pomoc

18.03.2013: Dnes byla zveřejněna zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřila na Operační program Technická pomoc (dále "OPTP"). NKÚ v ní upozorňuje na některé rizikové oblasti, MMR tímto reaguje na hlavní body zprávy: Dle MMR nebere NKÚ ve své zprávě v potaz to, jak funguje čerpání z fondů EU a jaký smysl mají aktivit konané v rámci OPTP. MMR vylučuje, že by ČR přišla v OPTP o 4,4 mld. Kč. MMR klade důraz na to, aby byly prostředky vynaloženy co nejúčelněji, nikoliv co nejrychleji.
Ve zprávě NKÚ se uvádí, že ministerstvo financí doporučilo k proplacení 1,3 miliardy korun, což představuje 22,8 % alokace OPTP. Tento údaj odráží aktuální stav, nicméně je mylné vyvozovat, že by celý zbytek alokace OPTP, tedy 4,4 miliardy korun, bylo ohroženo nevyčerpáním. Na vyčerpání financí z OPTP, stejně jako z jiných operačních programů, zbývají ještě téměř tři roky. Navíc smlouvou je v OPTP pokryto skoro 78 % alokace.
 
Nejvyšší kontrolní úřad při přípravě zprávy prověřil sedm náhodně vybraných projektů v celkovém finančním objemu 390,5 mil. Kč, což představuje cca 25 % z objemu prostředků proplacených příjemcům, a neshledal pochybení, která by měla zásadní dopad na prostředky již proplacené příjemcům. OPTP dlouhodobě vykazuje velmi nízkou chybovost, kterou v loňském roce auditní orgán ministerstva financí dokonce vyhodnotil jako vůbec nejnižší - 0,035 %. Pro ilustraci, hranice pro míru chybovosti akceptovaná Evropskou komisí je 2 %.
 
1. Riziko nevyužití prostředků OPTP efektivně
Operační program nevykazuje žádná závažná pochybení, jaká se vyskytují u jiných operačních programů. Všechny dosavadní kontroly a audity ukazují, že čerpání probíhá dobře a příjemci realizují projekty v souladu se stanovenými pravidly. MMR považuje za důležité hodnotit využívání fondů EU nejen podle rychlosti čerpání, ale také podle účelnosti vynaložených prostředků. Právě k tomu směřovaly všechny kroky MMR v OPTP .
 
2. Účel OPTP a jeho správa ze strany MMR
Hlavním cílem operačního programu je zajistit efektivní koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU. MMR samozřejmě využívá tento servisní program i jako nástroj řešení aktuálních problémů; příkladem je například plnění Akčního plánu pro zlepšení systému čerpání fondů v ČR, přijatého v loňském roce. Právě na tyto aktuální potřeby se program zaměřil.
 
MMR má jako centrální koordinátor politiky soudržnosti velmi dobrou představu o finančních potřebách ve všech operačních programech. Při průběžném hodnocení proto došlo k závěru, že cíle tohoto operačního programu se dají naplnit s méně prostředky, než bylo původně plánováno a nyní rozhoduje o přesunu prostředků do jiných oblastí. Ministerstvo pro místní rozvoj již v listopadu 2011 přesunulo 1,502 mld. Kč tak, aby bylo možné smysluplně využít finanční prostředky v jiných operačních programech, kde zajistí opětovné nastartování ekonomického růstu. Tyto finance v současnosti pomáhají ke zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti. Přesun prostředků tedy není výsledkem špatného fungování programu, ale svědčí naopak o tom, že MMR k čerpání přistupuje jako řádný hospodář.
 
„Operační program Technická pomoc je „živým“ programem, který se v průběhu svého trvání přizpůsobuje potřebám jak žadatelů a příjemců, tak i potřebám implementační struktury, a dochází k jeho modifikacím, stejně jako ve kterékoli jiné zemi EU“, říká první náměstek Daniel Braun.
 
3. Indikátory a vyhodnocování programu
Jako ostatní operační programy, také OPTP vyhodnocuje své aktivity dle objektivně měřitelných indikátorů schválených Evropskou komisí a posuzuje projekty dle kritérií, která jsou zcela v souladu s požadavky na transparentní hodnocení projektů. Stejně tak jsou jasně definované také cílové skupiny, pro které je možné zajistit poskytnutí podpory z EU. Například v rámci seminářů pro žadatele a příjemce dotací z fondů EU bylo v roce 2012 proškoleno 8 000 osob, z toho téměř 5 400 příjemců. Tato aktivita byla velmi pozitivně hodnocena i ze strany EK v rámci plnění výše uvedeného Akčního plánu.
 
                                                                                                                           
Více informací nejen o OPTP naleznete na webu Strukturálních fondů EU: www.strukturalni-fondy.cz