Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce MMR na zprávu NKÚ

Reakce MMR na zprávu NKÚ

28.07.2014: Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na poskytování, čerpání a využití dotací na rozvoj cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, Integrovaného operačního programu a čtyř regionálních operačních programů.
Od konce roku 2007 do poloviny roku 2013 získalo v oblasti cestovního ruchu podporu přes 4 500 projektů s celkovým objemem dotací přes 49 miliard korun. Výkonnost cestovního ruchu ale ve stejném období stagnovala nebo klesala, protože podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu ČR má v poslední dekádě mírně klesající tendenci, což je způsobeno rychlejším růstem HDP. Cestovní ruch tak v tomto období kopíroval vývoj výkonnosti ostatních hospodářských odvětví i národního hospodářství. Ve finančním vyjádření je celkový trend ekonomického výkonu cestovního ruchu dlouhodobě mírně rostoucí. V roce 2013 dosáhl počet příjezdů zahraničních turistů nového historického rekordu, když do hromadných ubytovacích zařízení přijelo 7,3 milionu zahraničních turistů. Pozitivně se vyvíjel i počet domácích hostů, který vzrostl z 6,2 mil na 6,6 mil.
 
Prostředky programového financování ve sledovaném období 2007 – 2013 směřovaly na podporu odvětví cestovního ruchu včetně odvětví souvisejících, např. rekonstrukce kulturně – historického a přírodního dědictví. Projekty v oblasti cestovního ruchy byly zaměřeny na rozvoj veřejné a podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu, tvorbu produktů, marketing a propagaci destinací. Hlavním cílem takových investic je podpora konkurenceschopnosti regionálních destinací a podpora a konkurenceschopnost ČR jako destinace cestovního ruchu.
 
O stavu naplňování Koncepce státní politiky cestovního ruchu je každé dva roky informována vláda. Ministerstvo stále hledá další možnosti jak lépe politiku cestovního ruchu koordinovat a celkově zefektivnit vynakládaní finančních prostředků. I proto vláda v březnu 2013 schválila novou koncepci, ve které jsou navrhovány účinnější koordinační mechanismy. Jedním z důležitých kroků je sjednocení podpory cestovního ruchu do Integrovaného regionálního operačního programu a  předpokládané schválení Zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, který by mimo jiné přinesl i sladění státní politiky s regionálními.
 
Dokumentace k Národnímu programu podpory cestovního ruchu obsahuje cíle programu, které se vyhodnocují na konci programu, což bude v roce 2017. Každoročně dochází k dílčímu vyhodnocení parametrů programu na základě výstupů z realizovaných akcí.  Tento postup je potřebný pro shromažďování informací k hodnocení dosažení cílů programu.
 
Integrovaný operační program - MMR v roce 2011 muselo ukončit tři projekty a na jejich základě vytvořilo projekt nový. Stalo se tak po pečlivé analýze nejlepšího možného řešení pro ČR, které přinesla mimo jiné finanční úsporu minimálně ve výši 60 milionů korun oproti původnímu plánu.
 
Projekt národního informačního portálu byl spuštěn až v roce 2012, do této doby šlo o projekt s původním názvem „Zavedení národního informačního a rezervačního systému“, který musel být ukončen, aby nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře. Projekt s názvem „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“ byl schválen v roce 2012, k dnešnímu dni je vyčerpáno 24% z jeho celkového rozpočtu.
 
NKÚ ve své zprávě dále uvádí, že MMR vynaložilo celkem 95 milionů za projekt Národní systém kvality služeb cestovního ruchu, ve kterém získalo značku kvality jen 12 organizací a za tento systém doposud utratilo celkem 41 milionů korun. Certifikační proces je poměrně časově náročný a vyžaduje alespoň čtyři měsíce času. Tři měsíce po spuštění certifikace bylo certifikováno celkem 12 subjektů, k červenci 2014 již vlastní značku kvality celkem 98 subjektů. 952 organizací bylo v rámci systému proškoleno a do systému je v tuto chvíli zaregistrováno téměř 1 200 organizací, což vytvoří potenciál pro maximalizaci naplnění indikátorů.