Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce MMR na oznámení Starostů o ...

Reakce MMR na oznámení Starostů o údajném špatném nastavování programů pro čerpání peněz z fondů EU

18.04.2013: Příprava programového období 2014 – 2020 probíhá pod vedením ministerstva pro místní rozvoj již přes dva roky. Přístup celé přípravy je průběžně a pravidelně debatován se všemi partnery – vč. zástupců měst a obcí, malých obcí, místních akčních skupin atd., jejichž zástupci se účastní k tomu určených různých platforem a jsou s nimi vedeny i bilaterální či vícestranná jednání. Zástupci EK, jak vyplývá z výstupů dialogů s Evropskou komisí a dnešního jednání Řídícího a koordinačního výboru, oceňují pozitivně koncepční přístup k celkové přípravě.
MMR zahájilo práce s návrhem národních rozvojových priorit (schválených vládou v létě 2011), následně rozpracovaných do tematických okruhů vymezujících věcné zaměření budoucích cílů programů. V listopadu 2012 byly vládou schváleny programy pro 2014 – 2020, které se v tuto chvíli rozpracovávají pod gescí řídicích orgánů. Zástupci všech partnerů vč. zástupců měst a obcí apod. mohou své požadavky, podněty, připomínky uplatňovat v rámci jednotlivých platforem, kterých jsou členy (platforem všech programů vč. střechových skupin pro přípravu Dohody o partnerství).

Po celou dobu jsou při debatách ohledně podoby programového období 2014 – 2020 přítomni relevantní zástupci SMO (Svaz měst a obcí), SMS (Sdružení místních samospráv), SPOV (Spolek pro obnovu venkova) atd. MMR reflektuje jejich reakce a snaží se respektovat dostatečné zohlednění potřeb měst a obcí. Kromě toho se aktuálně vyjednává s městy a dalšími regionálními partnery nastavení míry jejich zastoupení v nastavování  regionálních a místních strategií pro čerpání evropských fondů. 

S výjimkou IROPu se však nebavíme o podílu ve výši desítek %, jak je nyní mediálně prezentováno. Pokud města a obce prokáží přínos investovaných prostředků nejen pro jejich vlastní rozvoj prostřednictvím smysluplných projektů a dosáhnou stanovených cílů, existuje prostor ve výši minimálně 7 % celkového objemu prostředků rozdělit v jejich prospěch jako výkonnostní rezervu.

MMR se zároveň soustředí na minimalizaci byrokratické zátěže. Došlo ke snížení (zesrozumitelnění) počtu programů, sjednocují se pravidla, elektronizuje se celý proces…