Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Monitorovací systém MMR - reakce na ...

Monitorovací systém MMR - reakce na zavádějící text ČTK

25.07.2013: Včera ČTK vydala zprávu o systému pro monitorování čerpání prostředků z fondů EU v období 2014 – 2020. Bohužel došlo ze strany ČTK k propojení několika zakázek do jednoho zavádějícího textu. Navíc byly napadeny postupy MMR ČR, které jsou zcela transparentní a otevřené.
Jednoduchá fakta:
 
Bod 1:
 
Výběrové řízení na pořízení jednotného monitorovacího systému pro programové období 2014 - 2020, jehož jádrem je Aplikace MS2014+ bylo vypsáno 31. 8. 2012. Cena vysoutěžené zakázky je 567 mil. Kč.
 
Cena zahrnuje náklady na vytvoření komplexního monitorovacího IS a provozní podporu po dobu 4 let pro všechny operační programy v ČR. Před vyhlášením zadávacího řízení byla zadávací dokumentace posouzena dle interních předpisů soudním znalcem a znaleckým posudkem č. 48-2012 "Oponentní posudek MS2014+", který posuzoval, zda vypsání veřejné zakázky je účelné, že dokumentace není diskriminačně připravená pro jednu firmu a předpokládaná hodnota odpovídá předmětu VZ. Tomuto otevřenému transparentnímu řízení předcházelo oznámení o záměru veřejné zakázky schválené vládou.
 
Zadávací řízení proběhlo zcela transparentně a vítězná nabídka byla nejlevnější a nejkvalitnější z předložených sedmi nabídek, jak posoudila devítičlenná komise ze zástupců resortu a přizvaných znalců.
 
Dne 6. 6. 2013 došlo k podpisu Smlouvy o dílo na dodávku Aplikace MS2014+ s firmou Tesco SW a.s. Veškerá dokumentace spojená s touto veřejnou zakázkou je otevřeně a transparentně dostupná na profilu zadavatele zde     (Věstník 222942, předběžné oznámení : ve Věstníku veřejných zakázek:- 2.7.2012, v TED 12.7.2012 ( pod číslem 2012/S 132-219654, oznámení o zadání zakázky: ve Věstníku veřejných zakázek:-18.6.2013, v TED 20.6.2013 ( pod číslem 2013/S 118-201934).
Adresa profilu zadavatele a adresa dokumentace k veřejné zakázce je také veřejně dostupná ve věstníku veřejných zakázek. Veškerá oznámení jsou dostupná tamtéž a navíc také, dle zákona v TED (Úřad pro úřední tisky v Lucemburku). Zadání této zakázky je tedy více než měsíc a půl stará veřejná informace.

Bod 2:
 
Na jednání vlády konané 24. 7. 2013 byl předložen materiál pro informaci - Veřejná zakázka "Dodávka HW a SW infrastruktury pro přípravné a testovací prostředí MS2014+" na základě usnesení vlády ČR č. 158 ze dne 22. února 2010, podle jehož bodu 2 b) je třeba podat informaci na jednání vlády ČR o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K dodržení zásadního milníku spuštění monitorovacího systému k 1. 1. 2014, je nutné vytvořit pro testovací fázi HW prostředí. K tomu směřuje JŘBU, jehož obsahem je doplnění stávající infrastruktury MMR.

MMR ČR připravilo jednací řízení bez uveřejněné (JŘBU) v hodnotě cca 29 mil Kč s firmou GC Systém a.s. Brno, která je dodavatelem stávající HW platformy MMR. Účelem této zakázky je rozšíření zázemí pro potřeby testování a pilotního provozu nové aplikace MS2014+. Jedná se o nezbytně nutnou část pro zajištění ověřovací fáze projektu.
Hardware a systémový software pro plný provoz bude zajištěn klasickým otevřeným výběrovým řízením.
Vzhledem k průběhu výběrového řízení na pořízení Aplikace MS2014+ (detaily jsou uvedeny v písemné zprávě zadavatele    ) došlo k podpisu smlouvy o přibližně tři měsíce později oproti původním předpokladům. Je přitom ale nutné dodržet termín zahájení provozu monitorovacího systému k 1. 1. 2014.

Ke splnění tohoto termínu je v předstihu nezbytné zahájit implementaci prototypů předloženého řešení, jejich testování a zajistit prostředí pro nezbytně nutný pilotní provoz aplikačních částí, které budou k dispozici k 1. 1. 2014. Jako optimální bylo zvoleno řešení vyčlenit z navržených komponent připravovaného komplexního řešení potřeb HW a SW prostředí pro Aplikaci MS2014+ prvky, které by doplnily kapacity ve stávající infrastruktuře pro zajištění provozu monitorovacího systému strukturálních fondů programového období 2007-2013 na MMR ČR.

Rozšířenou HW a SW infrastrukturu bude vzhledem ke zmíněným okolnostem nutné zprovoznit nejpozději v září 2013, což představuje velmi krátký časový prostor. Naléhavost řešení umožňuje použít formu jednacího řízení bez uveřejnění s tím, že dojde k využití kapacity stávajícího záložního pracoviště MMR jeho rozšířením v rozsahu nezbytně nutném pro přípravné a testovací období.

HW a SW infrastruktura, rozšířená na základě realizované veřejné zakázky, bude plně sloužit k testování a zálohování datové struktury monitorovacích systémů provozovaných v rámci MMR ČR. Předmět veřejné zakázky bude realizován prostřednictvím projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Technická pomoc.