Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Mediální reakce na tiskovou zprávu o ...

Mediální reakce na tiskovou zprávu o šetření NKÚ

12.08.2013: „Náklady ministerstev na externí právní, konzultační a poradenské služby vzrostly za dva roky až o 90 procent“
NKÚ:  Kontroloři objevili rozdíly mezi jednotkovými cenami například u kancelářských potřeb a nábytku nebo v cenách za telekomunikační služby. Zatímco MPO pořídilo jednu kancelářskou židli v roce 2012 v průměru za 1 950 korun, u MMR to bylo za 6 232 korun.
MMR ČR: Ministerstvo skutečně v roce 2012 nakoupilo, mimo jiné, kancelářské židle v počtu 108 kusů. Jedná se však o židle, kdy dodavatel garantuje minimální životnost 5 let a po celou tuto dobu je jejich servis součástí jako pořizovací ceny.
Průměrná cena za nákup jedné židle je zavádějící informací. MMR nejlevnější židle pořizovalo v hodnotě 1 477,- Kč včetně DPH. Průměr navýšil nákup sedmi ředitelských židlí v hodnotě 13 524,- Kč.
Pořizovací cena židle plně odpovídá aktuálním cenám na trhu. MMR před nákupem provedlo průzkum trhu a výběr dodavatele byl dán nejen cenou a kvalitou, ale právě i výše zmíněnou garancí 5 let životnosti.
 
NKÚ:  MMR také o polovinu dráž nakupovalo kancelářský papír. Zatímco tento resort v roce 2011 nakupoval jeden jeho balík v průměru za 106 korun, u MPO to bylo 63 korun a u MŽP 67 korun za balík.
MMR ČR: Kancelářské potřeby jsou na MMR nakupovány v režimu náhradního plnění dle seznamu dodavatelů vydávaného MPSV. v roce 2011 byl nakupován papír v hodnotě 102,- Kč včetně DPH za jeden balík. Jedná se o průměrnou cenu. Tato cena zahrnuje mimo jiné i nákup speciálních druhů papíru, které MMR využívá pro tisk vlastních propagačních a informačních dokumentů ve vlastním reprografickém centru. Tento fakt je především odrazem snahy MMR eliminovat náklady spojené s tiskem takových materiálů u externích dodavatelů.
Ceny za kancelářský papír vycházely z výsledků výběrového řízení. V roce 2012 s důrazem na hledání úspor MMR realizovalo nákup kancelářského papíru za průměrnou cenu 79, 50 včetně DPH.
V ceně kancelářského papíru se nemalou částí promítají požadavky na jeho kvalitu (např. prašnost), která zaručuje delší životnost a snižování provozních výdajů u moderních velkokapacitních kopírovacích strojů, tiskáren a multifunkčních zařízení. MMR se snaží mít takový papír, který neničí výše uvedené stroje.
MMR navíc v současné době připravuje otevřené výběrové řízení na dodavatele kancelářských potřeb a tedy i kancelářského papíru, s cílem získání výhodnějších cen za tyto komodity.
 
NKÚ:  Nejvíc služebních telefonů pak mají zaměstnanci MMR, z pracovních mobilů telefonuje přes 72 % z nich.
MMR ČR: Zaměstnanci MMR jsou v souladu s interním předpisem povinni řádně zdůvodnit přidělení mobilního telefonu ke služebním účelům. Tato žádost spolu s patřičným zdůvodněním je posuzována přímým nadřízeným konkrétního zaměstnance od úrovně ředitele odboru výš. Počet SIM karet je opticky zvýšen počtem karet pro datová zařízení. Množství zcela odpovídá potřebám MMR.
Okamžitá hlasová (a v některých případech i datová) dostupnost umožňuje efektivnější a operativnější řešení pracovních úkolů. MMR tak v plné míře využívá technologické možnosti, které jsou v roce 2013, tedy ve 21. století víc než běžnou součástí celé široké společnosti.
 
NKÚ:  MMR zaplatilo 1,1 milionu korun za sepsání směrnice, koncepčních návrhů a metodických materiálů k problematice centralizovaného zadávání veřejných zakázek. A to přesto, že na dvou odborech zabývajících se touto tematikou v té době pracovalo celkem 48 zaměstnanců.
MMR ČR: Ministerstvo je povinno v souladu s níže uvedenými usneseními vlády ČR zavést a provozovat resortní systém centralizovaného zadávání, a to vč. povinného zapojení určených podřízených organizací MMR:
(Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy, Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek.)
Zavedení a provozování resortního systému centralizovaného zadávání představovalo pro MMR novou činnost na kterou ministerstvo nedisponovalo dostatečným počtem pracovníků a ani nemělo k dispozici volná tabulková místa.
Přitom činnosti směřující k zavedení a provozování resortního centralizovaného zadávání jsou velmi náročné na kapacitu odborně kvalifikovaných pracovníků. Na zpracování resortních pravidel se museli podílet odborníci z oborů nákupní logistiky, procesní analýzy, zadávání veřejných zakázek, legislativy a práva.
48 zaměstnanců uváděných v tiskové zprávě NKÚ má jinou pracovní náplň a jejich kapacita je plně alokována na jiné agendy, za jejichž výkon MMR dle platných právních předpisů odpovídá.
Zavedení resortního systému centralizovaného zadávání je svou povahou jednorázová činnost a pro MMR nebylo účelné a hospodárné přijímat na tuto činnost nové pracovníky a vytvářet tak nová tabulková místa. Zapojením odborně kvalifikovaného dodavatele byly významně zkráceny práce spojené se zpracováním jednotlivých povinných dokumentů a byly minimalizovány kapacitní nároky na zaměstnance MMR.
 
NKÚ: MMR si nechalo externí advokátní kanceláří zpracovat třístránkové kontrolní stanovisko za celkem 240 tisíc korun (zpracování kontrolního stanoviska ke shrnutí pozice ČR k nálezům Evropského účetního dvora).
MMR ČR: MMR bylo nuceno rychle reagovat a zpracovat podklad pro obhajobu České republiky. Jednalo se o finální posouzení, zda všechny navržené argumenty jsou správně a použitelné, nejsou v rozporu s jinými prezentovanými názory ČR v jiných auditech či projektech a jsou konzistentní. Externí advokátní kancelář musela projít všechny nálezy EK, následně odpovědi MD, MF, MMR a žadatelů o dotace a samotnou dokumentaci projektů. Následně proběhlo několik jednání, při kterých se probíral jednotlivě každý nález Evropského účetního dvora. Kontrolní stanovisko zmiňované NKÚ je pouze závěrečné shrnutí celého procesu.