Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Komentář MMR k zákonu o podnikání v ...

Komentář MMR k zákonu o podnikání v cestovním ruchu.

27.07.2012: Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu je i s ohledem na svou dvanáctiletou historii dostatečný a je plně v souladu s Evropskou směrnicí. Důvodem k připravované novele, která by měla platit od roku 2013, je zamezení obcházení tohoto zákona, kterého jsme v poslední době svědky jak ze strany cestovních kanceláří, tak ze strany pojišťovny.
Pojišťování cestovních kanceláří je finanční produkt, který se řídí zákonem č. 159/1999 Sb. a pojišťovny ho vykonávají zcela dobrovolně na základě svého vlastního rozhodnutí. Pojišťovna před uzavřením pojistné smlouvy jako první vyhodnocuje, zda je podnikatelský plán cestovní kanceláře reálný, a určuje výši pojištění. Jinými slovy, je zcela na rozhodnutí pojišťovny, zda cestovní kancelář pojistí či ne. MMR ČR jako garant legislativy pak v rámci zákonem daných předložených podkladů kontroluje, zda při žádosti o koncesi podnikatel doložil veškeré náležitosti, včetně podepsané smlouvy s pojišťovnou.

MMR odmítá argumentaci, že pojišťovna pouze přijímá návrh pojistné částky ze strany cestovní kanceláře. Pojišťovna má ze zákona stanoveny pravomoci, které umožňují kontrolovat rozsah podnikatelského záměru a hospodaření cestovní kanceláře tak, aby v rámci pojistné smlouvy eliminovala veškerá rizika, která by mohla poškodit zákazníka. Pojišťovna by v žádném případě neměla přenášet své závazky na klienty.

Pojišťovna i cestovní kancelář mají ze zákona povinnost informovat MMR ČR o všech skutečnostech, zejména o závažných nedostatcích v hospodaření cestovní kanceláře, což v posledním případě Generali ani BG Travel neučinily!

Výpis paragrafů zákona č. 159/1999 Sb., které mimo jiné určují povinnosti pojišťovny a cestovní kanceláře:

§7 odstavec 3. Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.

§8 odstavec 6. O zániku pojištění jsou cestovní kancelář i pojišťovna povinny neprodleně informovat ministerstvo. Rovněž tak jsou povinny bez odkladu informovat ministerstvo o všech skutečnostech, zejména o závažných nedostatcích ve finančním hospodaření cestovní kanceláře, pokud mohou vést k zániku pojištění. Pojišťovna je rovněž povinna informovat ministerstvo o vzniku pojistné události a o poskytnutém pojistném plnění.

Plné znění zákona 159/1999 najdete zde.