Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Povinně zveřejněné informace > Postup MMR při vyřizování žádostí o ...

Postup MMR při vyřizování žádostí o informace

25.01.2017:

Postup MMR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. MMR posoudí obsah každé podané žádosti:

a/ v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení MMR žádost odloží,

b/ v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti MMR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,

c/ poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

3. Podmínky, za kterých je ministerstvo povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

Žádosti o informace

Poštou:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
 
Telefonicky:
22486 1282, 22486 1138 (informace pro veřejnost)
22486 1111 (ústředna)

Faxem:
22486 1333 (centrální fax)

E-mailem:

Příjem žádostí a další podání
Podatelna MMR ČR: Po - Pá 7. 45 - 16. 15 hod.
Elektronická podatelna: podatelna@mmr.cz (dle zákona o svobodném přístupu k informacím)
Elektronická podatelna: posta@mmr.cz (dle zákona o elektronickém podpisu)