Často kladené otázky ke klíčovým agendám MMR

Hledáte informace, které Vás zajímají? Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších dotazů.

FAQ - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek s cílem vysvětlit a zpřesnit důležitou, ale často velmi odbornou problematiku pro širokou veřejnost.

Proč vznikl nový zákon? 
 

V únoru 2014 byly schváleny na úrovni EU tři nové směrnice, které regulují oblast veřejného investování. Česká republika, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. MMR přistoupilo k variantě vytvo­ření zákona zcela nového, neboť zakotvení nových pravidel do stá­vající právní úpravy by si vyžádalo zásadní zásahy do textu i systematiky, a i za vynaložení maximální snahy o vytvoření kvalitního právního předpisu by pravděpodobně došlo k velké nepřehlednosti a nesrozumitelnosti zákona. MMR se tak otevřela příležitost vytvořit zcela novou právní úpravu, která na jedné straně reflektuje směrnicovou úpravu veřejného investování, na straně druhé bylo ovšem prioritní snahou MMR vytvo­řit právní úpravu, která bude pochopitelná pro všechny účastníky zadávacích řízení, sníží administrativní zátěž, učiní celý zadávací proces maximálně efektivním a zároveň zachová transparentnost a rovný přístup v jeho průběhu.

Kdy se podle něho bude postupovat?


Zákon o zadávání veřejných zaká­zek byl dne 29. dubna 2016 vyhlá­šen ve Sbírce zákonů ČR jako zákon č. 134/2006 Sb. Zákon nabyl účinnosti 1. října 2016. Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s  nabytím účinnosti tohoto zákona vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Metodiky pomohou zadavatelům využívat nový zákon. Jsou psány jednoduše a přehledně. Metodiky jsou uveřejněny a  zpří­stupněny na Portále o veřejných zakázkách a koncesích na adrese portal-vz.cz.

Metodiky jsou rozděleny na procesní, popisující vlastní postupy v zadávacích řízeních, dále metodiky formální, jejichž účelem je zadavatelům pomoci s formálními aspekty pomocí vzorů, a metodiky speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k ZZVZ. Dále jsou uveřejňovány oborové metodiky, např. sociální, šetrné (zohledňující ekologické aspekty) a v rámci spolupráce s  profesními organizacemi vznikají v  současné době metodiky např. v oblasti stavebnictví, ICT zakázek a projektových prací.
 

Klíčové změny 


Odstraňování překážek vstupu na trh veřejných zakázek pro malé a střední podnikatele 

V zákoně byl zaveden princip, pod­le něhož má být primárním cílem zadavatele rozdělit veřejnou zakázku na části, zejména v případě rozsáhlých investičních akcí. Pouze pokud existují objektivní důvody, zůstává předmět veřejné zakázky nerozdělen, zadavatel je však povinen takové rozhodnutí odůvodnit.

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů i po poddodavateli 

Zadavatel bude mít možnost požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů i po poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, zejména z důvodu ověření poddodavatele, resp. ověření, zda se poddodavatel nenachází v některé ze situací, jež vyžaduje jeho vyloučení. Zadavatel si bude moci vyžádat identifikační údaje poddodavatelů, čímž bude zadavatel informován o osobách přítomných na staveništích či o tom, které společnosti poskytují jaké služby. S tím souvisí možnost výhrady přímých plateb poddodavatelům, pokud o to požádají. Poddodavatel tak bude více chráněn proti negativním důsledkům ekonomické situace dodavatele. Podstatné je, aby byla informace o způsobu fakturace předána všem dotčeným osobám s  dostatečným předstihem a  bylo možné na ni reagovat.

Snížení administrativní zátěže 

Dle předchozí úpravy byl zadavatel povinen kontrolovat všechny nabídky, a to bez ohledu na splnění podmínek zadání, což klade vysoké nároky na čas a přináší vysokou administrativní zátěž zejména u velkých veřejných zakázek, kam se při ­ hlásilo hodně zájemců. Nově si zadavatel bude moci vybrat, jestli je pro něj jednodušší kontrolo ­ vat jen nejvýhodnější nabídku nebo v případě, že je hodnocení složitější, zda nejprve posoudí všechny nabídky a hodnotit bude jen ty, které jsou v pořádku.

Identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny 

Nový zákon přináší několik možností pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny. Předcházející právní úprava pouze stanovuje po ­ vinnost porovnat nabídkovou cenu a plnění, nedává však další možnosti či návody, jak danou povinnost splnit. Nový zákon umožňuje zadavatelům, aby předem v zadávací dokumentaci stanovili vzorec pro výpočet nebo stanovili přímo cenu, pod kterou budou nabídkové ceny považovat za mimořádně nízké. 

Vyloučení dodavatele, který se neosvědčil 

Zadavatelům je nově umožněno vyloučit dodavatele, který se u zadavatele neosvědčil, to znamená, že u plnění veřejné zakázky v minulosti Klíčové změny 8 9 došlo k uplatnění sankcí nebo ná­hrady škody na základě závažného nebo dlouhodobého pochybení při plnění veřejné zakázky. Dále zákon umožní vyloučit dodavatele, který má za sebou závažné profesní pochybení. Jde v evropském kontextu o zcela nový přístup, který byl doposud zakázaný. Na jednu stranu má zadavatel možnost vyloučit ze zadávacího řízení nespolehlivého dodavatele, na druhou stranu je zde riziko sporu o oprávněnost takového vyloučení.

Odpadne povinnost sestavovat hodnotící komise 

Zákon neukládá (s výjimkou významných veřejných zakázek) povinnost sestavovat hodnotící komise.

Možnost doplnění nabídky

Nově může zadavatel požadovat doplnění jakékoli chybějící části nabídky s výjimkou informací majících vliv na hodnocení. Zadavatel tak nebude muset vylučovat za banální formální pochybení. Zároveň zákon umožní, aby dodavatel upravil položkový rozpočet u veřejných zakázek na stavební práce, pokud napří­ klad zapomněl položku ocenit. Tato změna ale opět nesmí mít vliv na celkovou nabídnutou cenu, dodavatel tak úpravu položky bude muset zohlednit ve změně položek jiných.

Záměna položek soupisu stavebních prací 

Zadavatel bude moci provést zá­ měnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, přičemž ve vztahu k nahrazovaným položkám se musí jednat o srovnatelný druh materiálu nebo práce, cena musí být nižší nebo stejná a kvalita musí být vyšší nebo stejná – zadavatel je povinen vyhotovit přehled o všech zaměněných položkách.

Změna smlouvy 

Nově má zadavatel možnost mě­ nit smlouvu na veřejnou zakázku, bez splnění dalších podmínek, a to až do výše 15 % původní hodnoty v případě veřejné zakázky na stavební práce a 10 % hodnoty veřejné zakázky u dodávek a služeb.

Ochrana proti střetu zájmů 

Zákon stanovuje zadavateli generální povinnost aktivně bránit vzniku střetu zájmů v celém průběhu zadávacího řízení, přičemž okruh osob, na které tato povinnost dopadá, je vymezen jejich možností podílet se na průběhu zadávacího řízení (na straně zadavatele) nebo jejich možností ovlivnit výsledek zadávacího řízení. Extrémním opatřením je vyloučení dodavatele, který je v neřešitelném střetu zájmů.

Možnost zrušení zadávacího řízení 

Zákon upřesňuje možnosti zrušit zadávací řízení. Je například jednoznačně stanoveno oprávnění zrušit zadávací řízení, jestliže by zadavatel obdržel pouze předražené nabídky.

Zjednodušený režim pro zakázky na sociální služby 

Zadavatel bude moci použít tzv. zjednodušený režim pro sociální služby, kdy průběh řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb.

Podpora ekonomického zadávání 

Nový zákon vede zadavatele k tomu, aby více hodnotili celkovou ekonomickou výhodnost nabídek, například lze hodnotit náklady celého životního cyklu plnění, tedy nejen náklady na pořízení věci, ale také její provozní náklady nebo například náklady spojené s ukončením životnosti věci, tedy náklady na likvidaci. Zadavatel může dále zohlednit sociální a ekologické aspekty veřejné zakázky.
 

Jsme připraveni poradit. Stačí nás kontaktovat na dotazynzzvz@mmr.cz nebo na tel: +420 234 154 074. Telefonní linka na vaše dotazy je zdarma, v provozu každý pracovní den v čase 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00.