Často kladené otázky ke klíčovým agendám MMR

Hledáte informace, které Vás zajímají? Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších dotazů.

Často kladené dotazy médií k monitorovacímu systému MS2014+

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+).

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí k novému monitorovacímu systému s cílem vysvětlit a zpřesnit důležitou, ale často velmi odbornou problematiku pro širokou veřejnost.
 

1.   Účel a vznik systému MS2014+

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) má jako svůj hlavní účel usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a doplňuje je o další potřebné aplikace a možnosti.

2.   K čemu MS2014+ slouží?

MS2014+ je jednotný monitorovací systém, do kterého žadatelé zadávají své žádosti o evropské dotace z ESIF, po jejich získání je v něm mohou dále spravovat a jsou v něm administrovány jednotlivé operační programy. Týká se všech evropských dotací v rámci programového období 2014–2020 vyjma dotací v zemědělství. Dle pravidel fungování ESIF je třeba mít informační systém k dispozici do roku 2027 a následně pro řídicí orgány do ukončení jednotlivých operačních programů.

3.   Čtyři hlavní výhody systému

1) Pro uživatele sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotace.
Např. uživatelé uspoří čas při vkládání žádosti, odpadá nutnost učit se nové formální postupy pro každý další systém. Odbourala se tím zbytečná administrativa.
 
2) Pro řídicí orgány zvyšuje transparentnost čerpání evropských dotací a usnadňuje řízení.
Řídicí orgány díky němu mají k dispozici snazší, rychlejší, komplexnější a ekonomičtější přehled o projektech a tím i o celkových trendech. Mohou tak např. lépe plánovat, měřit a vyhodnocovat dotační aktivity na úrovni subjektů, oborů a lokalit.
 
3) Pro administrátory schválených programů a projektů představuje komplexní nástroj k podpoře jejich následného řízení. Tím došlo k významným sekundárním úsporám, protože není třeba vyvíjet či nakupovat další jednoúčelové systémy pro toto řízení a především zaškolovat se pro jejich různá ovládání.
 
4) Pro Českou republiku šetří celkové náklady na zajištění povinného monitoringu evropských dotací, protože místo tří pro nové programové období nevyhovujících systémů provozuje jen jeden systém.

4.   Stav Aplikace MS2014+  (polovina července 2015)

Monitorovací systém je  plně v provozu a od začátku června 2015 se do něj zaregistrovalo již více jak 25 000 uživatelů. Evidujeme více než 16 000 založených žádostí v hodnotě přesahující 98 mld. Kč. Žádosti, které již byly finalizovány a předány na řídicí orgán, přesahují hodnotu 61 mld. Kč. (duben 2016).
 
5. Jak funguje uživatelská podpora
 
Po potřeby žadatelů je v systému prostředí, prostřednictvím kterého jsou poskytovány informace a podpora žadatelům. Odpovídáno je na technické otázky, či je odkazováno na odpovědné gestory na straně řídicích orgánů. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s dodavatelem systému pracuje na odstraňování případných technických a procesních nedostatků. U většiny takto velkých projektů se počítá s tím, že první týdny plného provozu pomohou vychytat všechny problémy.

6.   V čem se MS2014+ liší od systému NEN

Systém NEN (Národní elektronický nástroj) je určený pro zadávání veřejných zakázek na tzv. obtížně standardizovatelné komodity, jako jsou např. stavební práce. Funguje souběžně s běžnými elektronickými tržišti. Jeho úkolem je přispět ke zkvalitnění a transparentnosti postupů zadávání veřejných zakázek.(více)

7.   Historie systému pořízení aplikace MS2014+

MS2014+ je systém určený pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (tzv. „ESI fondy“) v programovém období 2014–2020. Vychází z požadavku EU na jednotné metodické prostředí, zakotvené v     Dohodě o partnerství [PDF, 2.91MB] (detaily str. 164), schválené vládou v dubnu 2014.

Stručná historie:

září 2011 Vláda pověřila MMR přípravou systému (viz     Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi [PDF, 3.48MB], str. 12)
31. 8. 2012 Vyhlášeno výběrové řízení s názvem Pořízení Aplikace  MS2014+.
6. 6. 2013 Podepsána smlouva o dílo na dodávku Aplikace MS2014+ s firmou Tesco SW a smlouva o poskytování služeb a servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+  v hodnotě 567 mil. Kč. (detaily)
srpen 2014 Systém ve stavu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů.
4. 11. 2014 Zahájení ostrého provozu MS2014+, spuštěny služby datového centra.

8.   Kolik MMR zaplatilo firmě Tesco SW za pořízení aplikace MS2014+ a související provozní atd. služby?

Pořízení monitorovacího systému MS2014+ vyšlo na 59 776 904 Kč s DPH. Za rozvoj vyfakturoval dodavatel v roce 2014 celkem 33 283 412 Kč s DPH a v roce 2015 celkem 30 923 389 Kč s DPH. Fakturované náklady na provoz za rok 2014 byly vyčísleny na 97 037 741 Kč s DPH, za rok 2015 na 111 966 624 Kč s DPH a v roce 2016 (k 31. 3. 2016) na 18 661 104 Kč s DPH.

Celá částka na pořízení, rozvoj a provoz byla uhrazena ze státního rozpočtu v rámci standartního procesu předfinancování evropských projektů, než budou výdaje uplatněny vůči Evropské komisi. Konkrétní výše spolufinancování ze státního rozpočtu také závisí na finální zprávě Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, jehož šetření zatím stále probíhá, a na výsledcích šetření Policie. 


9.   Další zakázky, které jsou s MS2014+ spojené

Kromě vlastního vytvoření systému MS2014 je třeba zajistit i další služby nutné pro jeho provoz a bezpečnost. Související realizované zakázky:

9.   Audity – jak byl systém kontrolován a testován?

Pretesty, průběžné testování a předstartovní komplexní audity jsou standardní a bezpodmínečnou součástí jakéhokoli životního cyklu všech obdobně náročných zakázek veřejného i soukromého typu. Systém MS2014+ byl realizován na základě doporučení vzešlých ze závěrů „Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007–2013“ na přelomu let 2010 a 2011, vykonaného Auditním orgánem MF ve spolupráci se společností Deloitte Advisory.

Zadávací dokumentace byla posuzována soudním znalcem, a to znaleckým posudkem č. 48-2012 „Oponentní posudek MS2014+“, který posuzoval, zda vypsání veřejné zakázky je účelné, že dokumentace není diskriminačně připravená pro jednu firmu a předpokládaná hodnota odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. (detaily výběrového řízení     ). V průběhu vyvíjení byly všechny části systému několikanásobně podrobeny testům.

10.  Kde lze najít další informace?

Vstup pro žadatele - elektronické žádosti
Předběžné harmonogramy výzev
    Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi [PDF, 3.48MB]  (2. vydání) – Brožura pro zájemce o dotace. Obsahuje základní vhled do problematiky programového období 2014–2020. Informuje o Dohodě o partnerství, metodických pokynech i novém monitorovacím systému MS2014+. Stěžejní část tvoří informace o desíti operačních programech. 
Pro usnadnění a základní orientaci v aplikaci MS2014+ jsou pro žadatele o dotace připraveny též návodné video-tutoriály pro práci s aplikací pro podávání projektových žádostí.