Často kladené otázky ke klíčovým agendám MMR

Hledáte informace, které Vás zajímají? Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších dotazů.

Často kladené dotazy médií k monitorovacímu systému MS2014+

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+).

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí k novému monitorovacímu systému s cílem vysvětlit a zpřesnit důležitou, ale často velmi odbornou problematiku pro širokou veřejnost.
 

1.   Účel a vznik systému MS2014+

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) má jako svůj hlavní účel usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a doplňuje je o další potřebné aplikace a možnosti.

2.   K čemu MS2014+ slouží?

MS2014+ je jednotný monitorovací systém, do kterého žadatelé zadávají své žádosti o evropské dotace z ESIF, po jejich získání je v něm mohou dále spravovat a jsou v něm administrovány jednotlivé operační programy. Týká se všech evropských dotací v rámci programového období 2014–2020 vyjma dotací Programu rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství). Dle pravidel fungování ESIF je třeba mít informační systém k dispozici do roku 2027 a následně pro řídicí orgány do ukončení jednotlivých operačních programů.

3.   Čtyři hlavní výhody systému

1) Pro uživatele sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotace.
Např. uživatelé uspoří čas při vkládání žádosti, odpadá nutnost učit se nové formální postupy pro každý další systém. Odbourala se tím zbytečná administrativa.
 
2) Pro řídicí orgány zvyšuje transparentnost čerpání evropských dotací a usnadňuje řízení.
Řídicí orgány díky němu mají k dispozici snazší, rychlejší, komplexnější a ekonomičtější přehled o projektech a tím i o celkových trendech. Mohou tak např. lépe plánovat, měřit a vyhodnocovat dotační aktivity na úrovni subjektů, oborů a lokalit.
 
3) Pro administrátory schválených programů a projektů představuje komplexní nástroj k podpoře jejich následného řízení. Tím došlo k významným sekundárním úsporám, protože není třeba vyvíjet či nakupovat další jednoúčelové systémy pro toto řízení a především zaškolovat se pro jejich různá ovládání.
 
4) Pro Českou republiku šetří celkové náklady na zajištění povinného monitoringu evropských dotací, protože místo tří pro nové programové období nevyhovujících systémů provozuje jen jeden systém.

4.   Stav Aplikace MS2014+  (polovina července 2015)

Monitorovací systém MS2014+ je funkční a umožňuje plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat aktivity, které spadají do rámce Dohody o partnerství a jednotlivých programů Evropských strukturálních a investičních fondů až do úrovně jednotlivých operací.

V Aplikaci MS2014+ jsou postupně vyhlašovány výzvy jednotlivých ŘO, narůstá v něm počet registrovaných žádostí o podporu, schválených projektů i proplacených prostředků.

Stav aplikace MS2014+ (údaje k 13. 2. 2017, částky jsou uváděné ve výši příspěvku EU)

  • pro práci v systému MS2014+ je registrováno více než 42 700 uživatelů z řad žadatelů/příjemců podpory a více než 4 200 uživatelů z řad pracovníků implementační struktury (řídicích orgánů operačních programů – ministerstev a zprostředkujících subjektů – podřízených organizací ministerstev)
  • v systému bylo vyhlášeno 484 výzev s celkovou alokací 459 mld. Kč
  • zaregistrovaných více než 30700 žádostí o podporu v celkovém objemu více než 358 mld. Kč
  • schválených více než 5700 projektů v celkovém objemu více než 94 mld. Kč 
Nadále pokračuje rozvoj systému v návaznosti na průběžné aktualizace metodických dokumentů a podle požadavků jednotlivých řídicích orgánů operačních programů. Na straně MMR i dodavatele MS2014+ jsou přijímána opatření k agregaci a prioritizaci rozvojových požadavků. Tato opatření se realizují ve spolupráci s řídicími orgány. Cílem je soustředění aktivit na splnění mandatorních kritérií (termíny výzev operačních programů, kritická data plateb, certifikace výdajů, požadavky legislativy apod.).

Systém funguje v naprosté většině oblastí procesů ESI fondů správně. Vzhledem k množství i rozsahu prováděných úprav systému na základě specifických požadavků jednotlivých programů, jeho robustnosti a množství zadávaných dat se v něm mohou projevit určité chyby, které jsou intenzivně řešené pracovníky MMR i dodavatele systému ve spolupráci s řídicími orgány.  

5. Jak funguje uživatelská podpora
 
Po potřeby žadatelů je v systému prostředí, prostřednictvím kterého jsou poskytovány informace a podpora žadatelům. Odpovídáno je na technické otázky (adresa ms14.help.tech@mmr.cz), v metodických záležitostech je odkazováno na odpovědné gestory na straně řídicích orgánů. 

6.   V čem se MS2014+ liší od systému NEN

Systém NEN (Národní elektronický nástroj) je určený pro zadávání veřejných zakázek na tzv. obtížně standardizovatelné komodity, jako jsou např. stavební práce. Funguje souběžně s běžnými elektronickými tržišti. Jeho úkolem je přispět ke zkvalitnění a transparentnosti postupů zadávání veřejných zakázek.(více)

7.   Historie systému pořízení aplikace MS2014+

MS2014+ je systém určený pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (tzv. „ESI fondy“) v programovém období 2014–2020. Vychází z požadavku EU na jednotné metodické prostředí, zakotvené v     Dohodě o partnerství [PDF, 2.91MB] [PDF, 2.91MB] (detaily str. 164), schválené vládou v dubnu 2014.

Stručná historie:
září 2011 Vláda pověřila MMR přípravou systému (viz         Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi [PDF, 3.48MB] [PDF, 3.48MB], str. 12)
31. 8. 2012 Vyhlášeno výběrové řízení s názvem Pořízení Aplikace  MS2014+.
6. 6. 2013 Podepsána smlouva o dílo na dodávku Aplikace MS2014+ s firmou Tesco SW a smlouva o poskytování služeb a servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+  v hodnotě 567 mil. Kč. (detaily)
srpen 2014 Systém ve stavu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů.
4. 11. 2014 Zahájení ostrého provozu MS2014+, spuštěny služby datového centra.

8.   Kolik MMR zaplatilo firmě Tesco SW za pořízení aplikace MS2014+ a související provozní atd. služby?

Pořízení monitorovacího systému MS2014+ vyšlo na 59 776 904 Kč s DPH. Za rozvoj vyfakturoval dodavatel v roce 2014 celkem 33 283 412 Kč s DPH, v roce 2015 celkem 30 923 389 Kč s DPH a v roce 2016 celkem 33 308 404 Kč s DPH. Fakturované náklady na provoz za rok 2014 byly vyčísleny na 97 037 741 Kč s DPH, za rok 2015 na 111 966 624 Kč s DPH a v roce 2016  na 111 966 624 Kč s DPH.

Celá částka na pořízení, rozvoj a provoz byla uhrazena ze státního rozpočtu v rámci standardního procesu předfinancování evropských projektů, než budou výdaje uplatněny vůči Evropské komisi. Konkrétní výše spolufinancování ze státního rozpočtu také závisí na výsledcích šetření Policie ČR. 


9.   Další zakázky, které jsou s MS2014+ spojené

Kromě vlastního vytvoření systému MS2014 je třeba zajistit i další služby nutné pro jeho provoz a bezpečnost. Související realizované zakázky:
9.   Audity – jak byl systém kontrolován a testován?

Zadávací dokumentace systému byla posuzována soudním znalcem, a to znaleckým posudkem č. 48-2012 „Oponentní posudek MS2014+“, který posuzoval, zda vypsání veřejné zakázky je účelné, že dokumentace není diskriminačně připravená pro jednu firmu a předpokládaná hodnota odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. (detaily výběrového řízení    ). V průběhu vývoje byly všechny části systému několikanásobně podrobeny testům.

V období prosinec 2015 – červen 2016 probíhal Audit designace MS2014+. Zahrnoval posouzení dokumentace systému, ověřování na místě bezpečnosti systému a testy průchodu jednotlivými procesy projektového cyklu v MS2014+. Na základě provedeného auditu a výsledného vyhodnocení zjištění byl vydán výrok bez výhrad.
Audit designace prokázal plnou funkčnost MS2014+ zajišťující aktuálně probíhající etapy implementace programů a projektů.

Systém MS2014+ je i nadále upravován a rozvíjen v návaznosti na změnu metodik, legislativy a dle opodstatněných požadavků a potřeb uživatelů a v souladu s principy projektového řízení.  

10.  Kde lze najít další informace?

Vstup pro žadatele - elektronické žádosti
Předběžné harmonogramy výzev
    Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi [PDF, 3.48MB]  (2. vydání) – Brožura pro zájemce o dotace. Obsahuje základní vhled do problematiky programového období 2014–2020. Informuje o Dohodě o partnerství, metodických pokynech i novém monitorovacím systému MS2014+. Stěžejní část tvoří informace o desíti operačních programech. 
Pro usnadnění a základní orientaci v aplikaci MS2014+ jsou pro žadatele o dotace připraveny též návodné video-tutoriály pro práci s aplikací pro podávání projektových žádostí.