Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Legislativa > Základní předpisy ES > Základní předpisy ES v oblasti územního ...

Základní předpisy ES v oblasti územního plánování a stavebního řádu

31.07.2009:  

Seznam právních předpisů ES (stav ke dni 31.07.2009): 

 

Základní právní předpisy ES

Odkaz

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008    

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/48/ES

Směrnice EP a Rady 98/34/ES    

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu.

Směrnice EP a Rady 2006/123/ES    

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací

Směrnice EP a Rady 2005/36/ES    

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, ve znění směrnice 2008/102/ES.

Směrnice Rady 79/409/EHS    

Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/35/ES ze dne 26. května 2003.

Směrnice Rady 85/337/EHS    

Směrnice EP a Rady 2003/35/ES    

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ve znění směrnice 97/62/ES ze dne 27. října 1997.

Směrnice Rady 92/43/EHS    

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Směrnice EP a Rady 2001/42/ES