Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Legislativa > Základní předpisy ES > Základní předpisy ES v oblasti ...

Základní předpisy ES v oblasti cestovního ruchu

31.07.2009:  

Seznam právních předpisů ES (stav ke dni 31.07.2009):
 

Základní právní předpisy ES

Odkaz

 

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Směrnice Rady 90/314/EHS    

Doporučení Komise 2004/645/ES ze dne 16. září 2004 o provádění Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky (ADS MoP) konzulárními úřady členských států (oznámeno pod číslem K(2004) 2886)

Doporučení Komise 2004/645/ES    

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004    

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005    

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006    

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007    

Směrnice Rady 95/57/EHS ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu

Směrnice Rady 95/57/EHS    

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES