Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Legislativa > Základní předpisy ES > Základní předpisy ES ke strukturálním fondům

Základní předpisy ES ke strukturálním fondům

31.07.2009:  

Seznam právních předpisů ES (stav ke dni 31.07.2009):

Základní právní předpisy ES

Odkaz

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, ve znění nařízení (ES) č. 397/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006    

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, ve znění nařízení (ES) č. 396/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006    

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006    

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1989/2006, nařízení Rady (ES) č.1341/2008 a nařízení Rady (ES) č. 284/2009.

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006    

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/1994.

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006    

Nařízení Komise (ES)č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

Nařízení Komise (ES)č. 1828/2006    

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, ve znění nařízení 1995/2006 a nařízení 1525/2007.

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002    

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002    

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro orgány uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002    

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95    

Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem.

Nařízení Rady (    Euratom    , ES) č. 2185/96    

Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů.

Nařízení Komise (ES) č. 643/2000    

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006    

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008