Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Legislativa > Platné právní předpisy > Oblast územního plánování a stavebního řádu

Oblast územního plánování a stavebního řádu

27.09.2016:  

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast územního plánování a stavebního řádu (v platném znění):

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)    

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech    

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb    

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti    

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území    

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření    

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku    

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby    

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb    


Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě    

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají    


Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)    

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění    

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 270/2009 Sb., o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008