Odbor územně a stavebně správní

Odbor územně a stavebně správní vykonává zejména funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Dále odbor řeší související nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Odbor územně a stavebně správní se člení na:

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven