Zákon o střetu zájmů

 

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a dále podání sdělení dle tohoto zákona. Žádost i sdělení musí mít písemnou formu a splňovat ostatní náležitosti stanovené zákonem o střetu zájmů. Zákon nevyžaduje, aby tato podání byla podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Evidenčním orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Registr je veden v listinné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.


Žádost se podává

  • osobně v úředních hodinách v budově Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6,  Praha 1, 110 15  na odboru personálním,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
  • elektronicky do elektronické podatelny (posta@mmr.cz nebo podatelna@mmr.cz).
Odbor personální
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
JUDr. Pavel Dvořák
telefon: 224 861 401
e-mail: pavel.dvorak@mmr.cz

Nahlížení do registru v listinné podobě
Osobní nahlédnutí do registru v listinné podobě je možné v úředních hodinách v budově Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 110 15 na odboru personálním.

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli zaslány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli rovněž doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.


Vstup do registru vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu zákona č. 159/2006Sb., o střetu zájmů.    Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

  1. jiných vykonávaných činnostech,
  2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  3. příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 578/2006 Sb.