Podatelna

Podatelna Ministerstva pro místní rozvoj ČR se nachází na adrese Staroměstské náměstí č. 6, v přízemí budovy. Je jedinou podatelnou i pro detašovaná pracoviště.

Při podání písemnosti je třeba přinést kopii, kterou podatelna potvrdí. Písemné podání by mělo obsahovat adresu odesilatele, č.j. odesilatele, věc - čeho se písemnost týká a podpis. Podání je zapsáno v evidenčním systému EPIS pod číslem jednacím, předáno příslušnému odboru k vyřízení.

Provozní doba  podatelny je  každý den od 7.45-16.00 hod.

Pracovníci podatelny jsou připraveni zodpovědět každý dotaz, týkající se odeslané, nebo příchozí písemnosti či čísla jednacího. 

Telefonické spojení 224 861 518 nebo 224 861 134.  
 


Elektronická podatelna

Dotazy, zprávy a různá podání jsou přijímány také elektronicky. Rovněž elektronickému podání je automaticky přiděleno číslo jednací ministerstva a je předáno příslušnému odboru k vyřízení.

Elektronická podatelna je dostupná na emailových adresách posta@mmr.cz nebo podatelna@mmr.cz.

    Certifikát zabezpečení ke stažení [ZIP archív, 1.86KB] (do dubna 2013 v testovacím režimu)

Podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci stanoví vyhláška č. 259 ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby    .

Specifikace přijímaných formátů
Přijímané formáty odpovídají požadavkům ÚVIS specifikovaným ve "Standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu" 016/01.01.

Elektronická pošta

Příjem elektronické pošty
Podatelna-x umožňuje příjem elektronické pošty pomocí protokolů POP3 a IMAP4. Elektronický podpis elektronické pošty musí být v souladu s popisem S/MIME.

Podporované formáty příloh
Podatelna-x podporuje formáty: *.txt, *.htm, *.html, *.doc a *.rtf.

Příjem pomocí technického nosiče

Technická specifikace pro příjem pomocí technického nosiče
Jako technický nosič může sloužit libovolné médium které podporuje formát FAT16 nebo CD ROM. Soubor nebo soubory musí být podepsány v souladu s metodou PKCS#7. Na jednom nosiči může být umístěno pouze jedno podání které musí být v kořenu tohoto technického nosiče.

Podporované formáty příloh
Pokud je použit způsob podpisu používající datached podpis p7s, jsou podporovány formáty *.txt, *.htm, *.html, *.doc a *.rtf. V tomto případě musí mít podpis stejné jméno (mimo příponu) jako soubor který se k podpisu vztahuje. Pokud tomu tak nebude, bude podání hodnoceno jako nepodepsané. ( Pokud je na nosiči pouze podání v jednom souboru a jeho elektronický podpis tj. právě dva soubory není nutno tuto podmínku dodržet )
Pokud je použit způsob podpisu požívající attached podpis p7m, jsou podporovány pouze formáty *.txt, *.htm a *.html.
 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MMR činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu: Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MMR činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o možnost nahlížet do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, a dále podání sdělení dle tohoto zákona. Žádost a sdělení musí být písemnou, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Žádost musí mít náležitosti stanovené Ministerstvem spravedlnosti.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem,
- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, tj. v případě:
 
  • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 
- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
- pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) se postupuje i při řízení podle zákonů:
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) - podání žádosti o akreditaci (§ 10); podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. f) zákona a § 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.); oznámení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb rozšíření poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb (§ 10a)
- zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.
 


Vzor potvrzení o doručení datové zprávy:
-----Original Message-----
From: podatelna mmr [kushan@mmr.cz]
Sent: Monday, July 17, 2006 3:01 PM
To: ……………
Subject: Byla prijata vase zprava Elektronickou postou
Protokol o zpracovani postovni zpravy. 17.7.2006 15:00:38 MsgId:
14V-J-1OIDBM89WI
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
Stav podpisu zpravy jako celku: Certifikat v poradku a duveryhodny
**************************************************
Soubor: vy_dta.txt
Typ dat: Priloha
Stav podpisu prilohy: Certifikat v poradku a duveryhodny
Tato priloha JE platna

**************************************************
Soubor: smime.p7s
Typ dat: Elektronicky podpis
**************************************************
Soubor: Body0.txt
Typ dat: Telo zpravy
**************************************************
Soubor: Hlavicka0.txt
Typ dat: Hlavicka - Obsah neni bez ohledu na stav zpracovani zpravy podepsan!
**************************************************
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 2790/2006
**************************************************
Poznámka: Pokud potvrzení o doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.