Etický kodex úředníků a zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj.
Preambule
 
Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013. V této souvislosti se aktualizuje a vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Kodex“).
 
Základními hodnotami, které má každý úředník a zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „úředník a zaměstnanec ministerstva“) ctít a vytvářet tak základ pro vybudování
a udržení důvěry veřejnosti ve veřejnou správu, jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám.

 
Účelem Kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníků a zaměstnanců ministerstva ve  vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.
 
Úředníci a zaměstnanci ministerstva zachovávají věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jednají v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovávají úctu a loajalitu k České republice, jakož i k ministerstvu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.
 
Článek 1
Zákonnost
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
 2. Při plnění úkolů veřejné správy jedná úředník a zaměstnanec ministerstva pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a v souladu s jejím účelem.
 
Článek 2
Rozhodování
 1. V mezích zákona, úředník a zaměstnanec ministerstva, vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob úředník a zaměstnanec ministerstva zasahuje  jen za podmínek stanovených zákonem
  a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc svěřena. 
 2. Při volbě nejvhodnějšího postupu úředník a zaměstnanec ministerstva respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených, vydané v souladu s tímto kodexem.

 
Článek 3
Profesionalita
 1. Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Úředník a zaměstnanec ministerstva vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.
 2. Úředník a zaměstnanec ministerstva jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů
  i jiných odborníků, a účinně je využívá i pro svůj odborný růst. 
 3. Ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec ministerstva s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
 
Článek 4
Nestrannost
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva dbá na to, aby jeho rozhodování
  bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí úředník a zaměstnanec ministerstva preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník
  a zaměstnanec ministerstva se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. 
 2. Ve  shodných nebo podobných případech jedná úředník a zaměstnanec ministerstva tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.
 3. Úředník a zaměstnanec ministerstva vystupuje vůči účastníkům právních vztahů objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech. Informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně,
  bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem
  a spravedlností.
Článek 5
Rychlost a efektivita
 
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.
 2. Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje úředník a zaměstnanec ministerstva tak, aby stranám ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady.
Článek 6
Střet zájmů
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby
  a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
 2. Úředník a zaměstnanec ministerstva nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.
 3. V případech, kdy je úředník a zaměstnanec předkladatelem či zpracovatelem žádosti
   o projekt/dotaci nebo se na zpracování podílel nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový, ekonomický či politický, se tento úředník a zaměstnanec nezúčastní celého procesu od podání žádosti o projekt/dotaci až po ukončení doby udržitelnosti.
 4. Úředník a zaměstnanec ministerstva se vyloučí jakoukoli činnost, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.
 5. Pokud si úředník a zaměstnanec ministerstva není jistý, zda jde o úkony slučitelné
   s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.
Článek 7
Korupce
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva nesmí při svém rozhodování, a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění
  pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované úředníkovi a zaměstnanci ministerstva zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.
 2. Úředník a zaměstnanec ministerstva jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.
 3. Úředník a zaměstnanec ministerstva se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
 4. Jakékoli  korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém
  se úředník a zaměstnanec ministerstva dozvěděl hodnověrným způsobem,
  je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je úředník a zaměstnanec ministerstva povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.
 5. Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda úředník a zaměstnanec ministerstva postupuje v souladu s tímto článkem, informuje úředník a zaměstnanec svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.
 
Článek 8
Nakládání se svěřenými prostředky
 
Úředník a zaměstnanec ministerstva vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.
 
Článek 9
Mlčenlivost
 
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.
 2. Úředník a zaměstnanec ministerstva je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.
 
Článek 10
Informování veřejnosti
 
Každý úředník a zaměstnanec ministerstva poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti orgánu veřejné správy, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za orgán veřejné správy zaměstnanec ministerstva, který je k tomu určen.
 
Článek 11
Veřejná činnost
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem. Úředník a zaměstnanec ministerstva nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy. 
 2. Úředník a zaměstnanec ministerstva se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k ovlivňování úředníka a zaměstnance ministerstva. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy.
Článek 12
Reprezentace
 
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu. 
 2. Úředník a zaměstnanec ministerstva jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede úředník a zaměstnanec ministerstva taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob. 
 3. Úředník a zaměstnanec ministerstva svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost úřadu.

 
Článek 13
Vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno
jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 
Článek 14
Závěrečná ustanovení 
 1. Úředník a zaměstnanec ministerstva dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde ostatním příkladem.
 2. Poukáže-li úředník a zaměstnanec ministerstva oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích. 
 3. Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti úředníka a zaměstnance ministerstva. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti úředníka a zaměstnance veřejné správy.
 4. V případě, že úředník a zaměstnanec ministerstva zjistí újmu způsobenou nedbalým či podvodným jednáním jiného zaměstnance, kterým by byla narušena transparentnost, rovný přístup nebo princip nediskriminace, bezprostředně oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému nebo orgánu činném v trestním řízení. 
 5. Případné podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu prověří nadřízení daného zaměstnance. V případě pozitivního zjištění je dále postupováno dle platné legislativy.
 
Článek 15
Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.
 
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců naleznete     zde [PDF, 60.99KB].