Jste zde: Úvodní strana > Strategické zarámování konceptu

Strategické zarámování konceptu

Informace o souvisejících strategických dokumentech
Koncept Smart City se objevil jako součást Strategického evropského technologického plánu     (SET-Plan) uveřejněného v roce 2007. SET Plan má řešit otázky spojené s budoucnosti energií. Součástí je i Smart Cities. Sdělení Evropské komise z roku 2012 koncept upřesňuje a definuje The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities    . Stručným účelem iniciativ je urychlení transformace evropských měst na Inteligentní města     (včetně popisu problémových oblastí, nastínění opatření a priorit a implementace).
Koncept Smart Citites je relevantní i z hlediska základního strategického dokumentu EU - Strategie Evropa 2020    . Ta obecně stanovuje podporu prakticky ve všech odvětvových politikách, které lze v rámci konceptu Smart Cities     podporovat. Klíčovým podtextem Strategie Evropa 2020 je podpora hospodářství, která jsou hospodárná a šetrná vůči prostředí s maximálním možným využitím VaVaI a nových technologií (tzv. nízkouhlíková ekonomika). K tomu směřují i dílčí cíle (i kvantifikované) a opatření. Strategie je vrcholovým dokumentem i pro oblast kohezní politiky, proto by se tento přístup dle EK měl objevit i v dokumentech členských států.
V ČR není koncept Smart Cities pevně ve strategických dokumentech ukotven. Dílčí segmenty Smart Cities jsou koncepčně řešeny vždy v dílčích dokumentech jako je Státní energetická koncepce    , Státní politika životního prostředí    , (Digitální Česko 2    ), Akční plán pro rozvoj digitálního trhu    , Dopravní sektorové strategie     či Národní akční plán čisté mobility.    
V rámci nového programového období EU 2014 – 2020 je kladen důraz na posílení konkurenceschopnosti EU jako celku, přičemž města a jejich zázemí hrají, pokud jde o zvýšení konkurenceschopnosti, významnou roli. Proto Evropská komise zdůrazňuje urbánní dimenzi. Mnohem důsledněji se dbá na využití integrovaných nástrojů – pro městské prostředí se v kontextu České republiky jedná o Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), přičemž tyto nástroje nezahrnují jen území města, ale také jeho funkční zázemí. Tyto strategie obsahují prvky konceptu Smart Cities – např. v oblasti udržitelné a inteligentní dopravy.
Právě koncept Smart Cities může dosažení zvýšení konkurenceschopnosti významně přispět. Zaměřuje se selektivně na ta témata, která jsou ve městech problematická a jejichž řešení přispěje ke zvýšení kvality života, snížení energetické náročnosti, úsporám mandatorních nákladů či zvýšení efektivity řízení.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven