Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Vítězové národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA ...

Vítězové národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST v kategoriích PROJEKT A IDEA v České republice pro rok 2017 jsou známi.

27.09.2017: Poté, co 21. 6. 2017 byla na Pražském hradě z rukou ministryně pro místní rozvoj České republiky Karly Šlechtové předána ocenění ministryně pro místní rozvoj vítězům kategorií MODEL a OSOBNOST SMART CITY 2017, vybrala Odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vítěze také v kategoriích PROJEKT a IDEA 2017.
Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak i dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže, jedním z nichž je i Ministerstvo pro místní rozvoj, ve druhém kole hodnocení na bázi osobních návštěv a pohovorů držitele titulů CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a CHYTRÁ IDEA SMART CITY.

Kategorie PROJEKT představuje realizovaná chytrá řešení, ať již v plném či pilotním provozu. Hodnocení odráží míru jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor, využití opendat a zapojení občanů. Porota nejvýše ocenila tyto obce a tyto projekty:
 
Ve velikostní kategorii do 10 tisíc obyvatel získala titul CHYTRÁ OBEC 2017 obec HODONICE za projekt Řešení mapových služeb GisOnline.
Obec zrealizovala uživatelsky jednoduchý systém webové mapové aplikace “na míru”, která je velmi efektivním, přesným a pravidelně aktualizovaným řešením pro evidenci, řízení a správu majetku. Jde o rozhraní, které obec publikuje široké veřejnosti a zejména svým občanům.

Ve velikostní kategorii 10-50 tisíc obyvatel se pro rok 2017 stalo nositelem titulu CHYTRÉ  MĚSTO město Písek za projekt Veřejná část energetického portálu.
Město Písek s dodavatelskou společností ENESA v rámci naplňování pilířů “Inteligentní energetika a služby” a “Integrované struktury a ICT” ideového dokumentu Modrožluté knihy Smart Písek provozuje veřejnou část energetického portálu, který zpřístupňuje vybraná statistická data formou opendat široké veřejnosti.
 
Ve velikostní kategorii město nad 50 tisíc obyvatel zvítězilo město BRNO za projekt “Brňáci pro Brno" s efektivním hlášením závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace, platformy Google Maps a GPS.
Přihlašovatelem projektu je společnost Brněnské komunikace /BKOM/, jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Efektivnost projektu spočívá v jeho ověřeném fungování díky jednoduchosti, operativnosti a selekci přístupu při řešení závad nejen na místních komunikacích, ale i silnic II. a III třídy na území města. Občan tak získává průběžnou kontrolu nad řešením závady od jejího nahlášení, až po vyřešení.
 
Titul “CHYTRÝ REGION” získal pro rok 2017 Moravskoslezský kraj za svůj projekt “Koncepce a vize Chytřejší kraj”.
Koncepce vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních informačních technologií a inovací, které tvoří logický propojený celek, který má rovněž snížit odliv mladých talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Cílem je rovněž export konceptu za hranice kraje.
 
První ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST má svého vítěze i v kategorii CHYTRÁ IDEA SMART CITY, kde se prezentují záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě SMART CITY a mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik SMART CITY.
 
Odborná porota vybrala jako vítěze této kategorie ideu M.C.TRITONChytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů”.

Představuje vizi vycházející ze skutečnosti, že “město není chytré natolik, nakolik pořizuje chytré technologie. Chytrost města je především v jeho strategické prozíravosti. Město by mělo mít pod kontrolou své rozvojové projekty a jejich souvislosti.”
Tuto vizi chce M.C.TRITON zhmotnit - chce se stát průvodcem při zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu zaměřeného především na proces implementace jednotlivých chytrých řešení.
 
Odborná porota dále udělila zvláštní ceny ve 2 oblastech:
 
AKTIVITY STARTUPů v konceptu SMART CITY
 
V této oblasti byla zvláštní cena udělena  projektu  “Aplikace pro predikci obsazenosti parkovacích míst v reálném čase”, který vytvořila společnost e-Parkomat . Toto řešení nabízí díky anonymizovanému sledování mobilních zařízení v rámci mobilní sítě mimořádně přesný způsob predikce parkovacích míst a navigace v reálném čase a současně i  generování datových souborů k možnému praktickému využití pro správu a budování měst.
 
HOSPODAŘENÍ S VODOU
 
Další oblastí, která  reaguje  na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku, je oblast hospodaření s vodou.
Zde byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství", který do soutěže přihlásil OVAK (Ostravské vodovody a kanalizace). Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.
 
Druhým projektem v této oblasti, který získal zvláštní cenu poroty je “Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky “, který vytvořila společnost LIKO-s. Jejich projekt unikátním způsobem reaguje na globální trendy související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl objevovat nové trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. V závěru roku 2017 bude vyhlášen její 2. ročník.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ jsou uvedeny na webových stránkách  HYPERLINK "http://www.soutezchytramesta.cz/"www.soutezchytramesta.cz.
 
Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Mezi ně patří především výuka a komunikace jako nezbytný podklad pro široké pochopení všech principů SMART CITY a proaktivní diskuzi se zapojením veřejnosti, SMART CITY ROAD MAPS - návrhy a implementace, transfer znalostí z globálního prostoru SMART CITY na lokální úroveň̌ a výzkumné činnosti s vazbami na vysoké školy.
 
Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
Podporu národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost” poskytla i Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Jedná se o mezinárodně̌ certifikovanou asociaci, která významně̌ přispívá k rozvoji programu SMART CITY v Česku. Sdružuje na 130 tuzemských měst, obcí i regionů. Již 22 let podporuje kvalitu veřejné správy a udržitelný rozvoj podle cílů OSN.
 
 
KONTAKT:
 
Vyhlašovatel soutěže:
SCII /Smart City Innovations Institut z.ú.
Statutární ředitel: Radim Ševčík, MBA
T: +420 739 471 046
Mail:  HYPERLINK "mailto:info@smartcityinstitut.cz"info@smartcityinstitut.cz
W:  HYPERLINK "http://www.smartcityinstitut.cz/    "www.smartcityinstitut.cz
 
Realizace soutěže: 
ADWAY/ADVERTISING WAY s.r.o.
Jednatel: RNDr. Libuše Parolková
T: +420 603 417 394
Mail:  HYPERLINK "mailto:parolkova@adway.cz"parolkova@adway.cz
W:  HYPERLINK "http://www.adway.cz/"www.adway.cz