Jste zde: Úvodní strana > Udržitelný rozvoj v regionech a obcích > Udržitelný rozvoj ve strategických ...

Udržitelný rozvoj ve strategických dokumentech kraje

V roce 2000 byl v souvislosti s novým územním uspořádáním vytvořen v každém kraji Návrh programu rozvoje kraje, který navázal na Strategii rozvoje kraje z roku 1999. Program rozvoje kraje vznikl ve většině krajů až v roce 2001. Tento materiál se zaměřil na formulování sociálně ekonomických cílů v souladu se zákonem 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, nebyla v něm však se zvláštním zřetelem řešena problematika udržitelného rozvoje.
Za určitý zlom lze považovat vznik modelové Strategie udržitelného rozvoje (SUR) dvou krajů (Libereckého a Ústeckého) jako výstup projektu „Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky” v roce 2005. V současnosti tak jsou na úrovni krajů pouze dvě ucelené strategie udržitelného rozvoje, a to v Ústeckém a Libereckém kraji. Hlavním rozdílem oproti předchozím strategickým materiálům v rámci těchto krajů je , že v SUR je kladen důraz na delší časový horizont (zde 2006 – 2020) a na vyváženost tří základních pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního. Pro sledování a pravidelné vyhodnocování toho, jak tyto kraje svou strategii naplňují, navrhli autoři strategií soubory indikátorů. Ne všechny vybrané indikátory pro modelová území jsou však dostupné ve všech krajích.

Ostatní kraje žádnou ucelenou koncepci udržitelného rozvoje nemají, udržitelný rozvoj ať jako princip nebo téma, je vždy zohledněn v programech rozvoje kraje (PRK), strategiích rozvoje kraje (SRK) nebo v jiných koncepčních dokumentech krajů. Problematiky udržitelnosti se dotýkají i Zásady územního rozvoje kraje, které stanovují priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Časový horizont těchto koncepčních dokumentů vesměs kopíruje programové období strukturálních fondů. V některých případech je nastolen dlouhodobější trend (viz Zlínský kraj a jeho koncepce do roku 2020). Důležitou součástí je vždy sada indikátorů, v případě Ústeckého a Libereckého mají koncepce tyty sady vytvořeny, v PRK vesměs indikátory chybí, ale je zde o nich zmínka. Naopak v strategických dokumentech mimo PRK sady indikátorů jsou. V obou případech však nikdy šité na míru udržitelnému rozvoji.


Ústecký kraj:    

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006-2020 
Více informací, dílčí přílohy a další podklady udržitelného rozvoje Ústeckého kraje    


Liberecký kraj:

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
Více informací, dílčí přílohy a další podklady udržitelného rozvoje Libereckého kraje    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven