Dokumenty ÚÚR

08.02.2013: Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně je přímo řízenou rozpočtovou organizaci MMR. ÚÚR zpracovává podklady pro operativní činnost ministerstva, připravuje podklady pro legislativu, vytváří informační systémy, organizuje mezinárodní odborný styk a zabezpečuje účast v mezinárodních organizacích. Také se zabývá metodickou, konzultační a rešeršní činností, dále činností studijní, dokumentační a vydáváním odborných příruček.
Veškerá činnost ÚÚR se týká oborů územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika a programů rozvoje regionů a obcí České republiky, i v perspektivě udržitelného rozvoje území.
 
Informace v podobě dokumentů, publikací a dalších materiálů jsou uvedeny na webovém portálu ÚÚR http://www.uur.cz     a na Portálu územního plánování http://portal.uur.cz/    , v rámci problematiky udržitelného rozvoje také v tomto pododdíle.
     
 
Územně analytické podklady (ÚAP), včetně rozboru udržitelného rozvoje území  
 
V této části naleznete metodické návody související s pořizováním územně analytických podkladů. Jde zejména o tyto metodiky:
 
 • Metodický návod k aktualizaci RURÚ v ÚAP obcí
 • Metodika pořizování ÚAP
 • Metodický návod č. A, B
 • Modelové ověřování ÚAP v úrovni ORP
  
Více na: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3205    
   
 
Principy a pravidla územního plánování
    
Dokument je odbornou pomůckou, která odborníkům pracujícím na úseku územního plánování pomůže k orientaci v novém stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
 
Pomůcka obsahuje tyto problémové okruhy:
 
 1. Principy udržitelného rozvoje území
 2. Koncepce územního rozvoje ČR
 3. Funkční složky
 4. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby
 5. Pojmy
  
  
Územní plánování v České republice 2007
 
Dokument vydaný Ústavem územního rozvoje v roce 2007 popisuje socio-ekonomickou situaci v České republice, pojednává o veřejné správě a především o územním plánování
  
Dokument specifikuje hlavní cíle územního plánování, a to řešit veškeré změny v území soustavně a komplexně nástroji územního plánování k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, dále pak chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, současně tak vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
  
Více na: www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/plnezneni/uzemni-planovani-v-cr-2007-cz-an/uzemni-planovani-cr-08-2007-cz.pdf    
 
 
Obec a územní plánování
  
Dokument ÚÚR vydaný v červnu 2008 popisuje postavení a činnost obcí v územním plánování.
 
Dokument má tyto části:  
 • stavební zákon
 • územní plánování
 • postavení obcí v územním plánování
 • územní plán
 • vymezení zastavěného území
 • územně plánovací podklady – územně analytické poklady, územní studie
 • rozhodování v území – regulační plán, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva
 
 
Občan a územní plánování
Dokument MMR a ÚÚR vydaný v březnu 2009 obsahuje práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování.
 
Dokument odpovídá na tyto otázky:  
 • co je dobré vědět (orientace v pojmech stavebního zákona)
 • proč se mám zajímat o územní plánování
 • kde se mohu seznámit s územně plánovací dokumentací
 • co se dozvím z územně plánovací dokumentace
 • jak mohu ovlivnit územně plánovací dokumentaci
 
Časopis Urbanismus a územní rozvoj
 
Časopis URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ, vydávaný Ústavem územního rozvoje Brno, je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch. Co se týče územního plánování, jde dokonce o jediné odborné periodikum v ČR zaměřené na tuto problematiku.
  
Více na: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2172    
 
 
Dotace na pořízení ÚPP a ÚPD:
 
Odkaz: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop