Dokumenty Rady Evropy

08.02.2013: Aktivity Rady Evropy v oblasti územního plánování započaly v r. 1970 v Bonnu 1. evropskou konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování (The Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning - CEMAT).
CEMAT v současné době sdružuje zástupce 47 členských států Rady Evropy a jeho cílem je udržitelné územní plánování na evropském kontinentu. Od založení CEMAT do současnosti bylo vytvořeno několik dokumentů o řízení územního plánování.

Více na: www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/default_en.asp    


Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent)
Tento dokument je považován za nejdůležitější materiál CEMAT. Byl přijat na 12. zasedání CEMAT, který se konal v Hannoveru v roce 2000.

Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu nabízejí členským státům Rady Evropy - včetně jejich regionů a obcí - flexibilní a perspektivní rámec spolupráce. Představují vizi nebo koncepci udržitelného rozvoje, která se zaměřuje na politické a společenské orgány, které svou činností na různých úrovních vně i uvnitř vlád připravují naši budoucnost. Dokument přispívá k přípravě naší budoucnosti v rámci sjednocující se Evropy. 

Cílem je napomoci integraci a územní koordinaci společného evropského prostoru. S tím souvisí mimo jiné podpora územní koheze, zlepšování vztahů mezi městem a venkovem, dopravní dostupnost, rozvíjení přístupu k informacím, ochrana přírodního a kulturního dědictví, rozvíjení energetických zdrojů při zachování jejich bezpečnosti, turistický ruch, omezení dopadů přírodních katastrof a další.
Přijetí těchto politických směrnic je založeno na bázi dobrovolné spolupráce, není tedy právně závazné.

Více na: http://www.uur.cz/default.asp?ID=894        


Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje (Ljubljana Declaration on the territorial dimension of sustainable development) 
Deklarace byla přijata dne 17. září 2003 v Lublani na 13. zasedání Evropské konference ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT). Účelem „Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje“ včetně přijatých rezolucí je zejména implementace dokumentu „Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu“, přijatého formou rezoluce 8. září 2000 Konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování v Hannoveru.

Deklarace zdůrazňuje zvyšující se význam koncepce udržitelného rozvoje, který není pouze ekologickým tématem. Vedle obecně přijímaných aspektů ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti deklarace připomíná, že Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu přidaly ke konceptu udržitelnosti kulturní dimenzi. Podtrhuje význam komplexního a širokého systému území, který je základem pro lidská obydlí a lidské aktivity a zároveň je základem pro udržitelný rozvoj.