Dokumenty MMR

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete hlavní koncepční dokumenty a právní předpisy za oblast územního plánování a stavebního řádu.
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy mj. ve věcech územního plánování a stavebního řádu. Připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů v těchto oblastech, pořizuje politiku územního rozvoje, vede evidenci územně plánovací činnosti nebo zajišťuje činnost Poradního sboru pro aplikaci stavebního práva. Dále posuzuje návrhy Zásad územního rozvoje pořizovaných kraji a vykonává státní dozor ve věcech územního plánování.

Politika územního rozvoje ČR 
Dokument slouží jako celorepublikový nástroj územního plánování, který koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a resortní koncepce s průmětem do území. Obsahuje mimo jiné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, rozvojové oblasti a osy (se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu), specifické oblasti (ve kterých se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území) a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového a nadkrajského významu.

Více na: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon. Smyslem nové právní úpravy je posílit právní jistoty občanů a investorů v řízeních podle stavebního zákona a umožnit obcím a krajům ve vzájemné spolupráci rozhodovat o rozvoji jejich území. K tomu by měly přispět především zcela nové postupy a procesy, které jsou v zákoně upraveny. Nový stavební zákon zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení, některé administrativní úkony vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zintenzivňuje kontrolu nad prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné užívání. Cílem je i to, aby správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v odůvodněných případech a aby se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy.

Více na: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Novy-stavebni-zakon

Další právní předpisy a akty v gesci MMR pro oblast územního plánování a stavebního řádu
Seznam obsahuje platné zákony, vyhlášky a sdělení vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu.

Více na: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Oblast-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu