Dokumenty EU

08.02.2013: Územní plánování představuje strategický nástroj udržitelného rozvoje především na regionální a místní úrovni. Evropská unie vytváří metodický a stimulující rámec územního plánování a rozvoje pro jednu ze sektorových politik Evropského společenství a členských států, která má územní dopad pro regionální a místní orgány s cílem dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje regionů Unie.
Evropské perspektivy územního rozvoje (ESDP, European spatial development perspective)
Evropská komise přijala v roce 1999 (na setkání ministrů zodpovědných za územní plánování v Postupimi) dokument „Evropské perspektivy územního rozvoje“. Dokument informuje o problémech a trendech územního rozvoje Evropy a o stanoviscích a názorech orgánů Evropské unie i jednotlivých členských států. Materiál byl mnohokrát konzultován na národních i mezinárodních úrovních

Základním cílem ESDP je dosáhnout vyváženého a trvale udržitelného rozvoje především posilováním hospodářské a sociální soudržnosti. Tento záměr se promítá do trojúhelníku spojujícím tři hlavní cíle evropské politiky:
• hospodářskou a sociální soudržnost,
• zachování přírodních zdrojů a kulturního dědictví,
• vyváženější konkurenceschopnost evropského území.

Dokument má dvě části. Část A se zabývá principy dosažení vyváženého a trvale udržitelného rozvoje a část B poskytuje charakteristiku současného území EU z hlediska trendů a možností dalšího vývoje.

Více na: http://www.uur.cz/default.asp?ID=892        
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_en.htm    


Územní agenda Evropské unie (Territorial agenda of the European Union)
Územní agenda Evropské unie s podtitulem Pro konkurenceschopnější a udržitelnou Evropu rozmanitých regionů byla přijata 24. a 25. května 2007 na neformální konferenci ministrů odpovědných za rozvoj měst a územní rozvoj v Lipsku. Portugalské předsednictví v Radě EU navázalo na tuto aktivitu přijetím Prvního akčního programu pro implementaci Územní agendy EU.

Dokument tvoří strategický a akční rámec územního rozvoje Evropy a zároveň podporuje implementaci lisabonské a gothenburgské strategie prostřednictvím politiky integrovaného územního rozvoje. Územní rozvoj chápaný Unií mimo jiné i jako územní soudržnost byl přijetím dokumentu doplněn jako třetí dimenze vedle ekonomické a sociální soudržnosti, jejímž cílem je napomáhat vyváženému rozvoji pomocí odstraňování a předcházení vzniku regionálních rozdílů a snažit se o větší provázanost a účinnost jednotlivých politik EU (regionální, dopravní atd.) majících územní dopad.

Více na: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=503c6600-91b0-4fcb-b604-9d2d20829611 [PDF, 218KB]


Lipská charta o udržitelných evropských městech (Leipzig charter on Sustainable European cities)
Lipská charta byla přijata 24. a 25. května 2007 na neformální konferenci ministrů odpovědných za rozvoj měst a územní rozvoj v Lipsku. Dokument definuje společné zásady politiky rozvoje měst zahrnující hospodářský, sociální a environmentální rozměr. Politika je založena na integrovaném přístupu k rozvoji měst jako celku a věnuje zvláštní pozornost tzv. deprivovaným/upadajícím čtvrtím měst. Integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst – urbánní politika má být garantována na národní úrovni. Stát by měl zajistit, aby byla uplatňována zejména při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na projekty obnovy a rozvoje měst.

Charta u evropských měst oceňuje jedinečnou kulturní a architektonickou hodnotu, značný sociální potenciál a unikátní možnosti stát se motorem hospodářského rozvoje. Tedy i to, že města jsou centry znalostí a zdroji růstu a inovací.

Ve shodě s Územní agendou EU klade charta důraz na spolupráci, koordinaci a rovné partnerství mezi městy a venkovskými oblastmi a také mezi malými, středními a velkými městy v rámci městských a metropolitních regionů. 

Ministři se hlásí k tomu, že budou 
• ve svých státech podněcovat politickou diskusi o tom, jak integrovat principy a strategie Lipské charty o udržitelných evropských městech do národních, regionálních a místních rozvojových politik,
• využívat nástroj integrovaného rozvoje měst a odpovídající formy veřejné správy a řízení k její implementaci a za tím účelem na národní úrovni vytvářet veškeré nezbytné rámce, 
• podporovat vytváření vyvážené územní organizace založené na evropské polycentrické urbánní struktuře.

Více na: http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-04/02_lipska.pdf