Jste zde: Úvodní strana > Udržitelný rozvoj a MMR > V oblasti územního plánování

V oblasti územního plánování

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Více na: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad

8. února 2013: V tomto pododdíle naleznete hlavní koncepční dokumenty a právní předpisy za oblast územního plánování a stavebního řádu.

8. února 2013: Územní plánování představuje strategický nástroj udržitelného rozvoje především na regionální a místní úrovni. Evropská unie vytváří metodický a stimulující rámec územního plánování a rozvoje pro jednu ze sektorových ...

8. února 2013: Aktivity Rady Evropy v oblasti územního plánování započaly v r. 1970 v Bonnu 1. evropskou konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování (The Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial ...

8. února 2013: Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně je přímo řízenou rozpočtovou organizaci MMR. ÚÚR zpracovává podklady pro operativní činnost ministerstva, připravuje podklady pro legislativu, vytváří informační systémy ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven