Jste zde: Úvodní strana > Udržitelný rozvoj a MMR > V oblasti regionální politiky

V oblasti regionální politiky

Principy udržitelného rozvoje odrážejí mj. tyto dokumenty:
Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti: každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám.

Základním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj, je nyní Strategie regionálního rozvoje České republiky. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území, vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské unie.

Zvláštní pozornost věnuje regionální politika specifickým problémům rozvoje měst a venkovských oblastí.

Více na: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika

Principy udržitelného rozvoje odrážejí mj. tyto dokumenty:

Hodnocení implementace Lipské charty

V květnu 2007 byla na neformálním setkání ministrů v Lipsku přijata „Lipská charta o udržitelných evropských městech“. Součástí tohoto dokumentu je mj. i závazek členským státům vyhodnocovat implementaci charty každé dva roky. 

V průběhu českého předsednictví v Radě EU proto odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR zahájil aktivity k vypracování této hodnotící zprávy. Na základě dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 19 členských států a 2 státy mimo Unii, vznikla a následně byla projednána v pracovních orgánech EU „Zpráva“, která vyhodnocuje aktuální stav implementace Lipské charty v jednotlivých zemích.

Hodnotici-zprava-o-implementaci-Lipske-charty-o-udrzitelnych-evropskych-mestech

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven