Jste zde: Úvodní strana > ... > Udržitelný rozvoj a MMR > V oblasti kohezní politiky EU > Dokumenty ke kohezní politice

Dokumenty ke kohezní politice

08.02.2013:  

Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě tzv. Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti s podtitulem "Tvořivé a inovativní regiony" se soustředí na tvořivost a inovace, neboť díky nim může Unie ze současné hospodářské krize vyjít rychleji a může být silnější. Z toho důvodu se plán evropské hospodářské obnovy spolu s politikou soudržnosti zaměřují na investice, které zvyšují dlouhodobou konkurenceschopnost EU, např. do podnikání, přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům, lidského kapitálu, IKT, technologie šetrné k životnímu prostředí a energetické účinnosti1. Tento plán posiluje vazbu politiky soudržnosti na Lisabonskou strategii a v období 2007–2013 zvyšuje důraz na inovace, na něž bylo vyčleněno 85 milionů EUR.

Hlavním cílem této zprávy je vymezit faktory, které mohou podpořit tvořivost a inovace v rozvinutých i méně rozvinutých regionech. Zpráva se zabývá technologickou inovací, ale také řadou netechnických forem inovace, např. inovací sociální, uměleckou, inovací procesů a inovací služeb.

Šestá zpráva Evropské komise


Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných

80. plenární zasedání Výboru regionů, které se konalo ve dnech 17. a 18. června 2009, zveřejnilo Stanovisko z vlastní iniciativy Bílou knihu o víceúrovňové správě věcí veřejných.

Bílá kniha je vyjádřením snahy o „Budování Evropy na základě partnerství“ a stanovuje dva hlavní strategické cíle: podpořit účast v evropském procesu a posílit efektivitu činnosti Společenství. Klesající zájem občanů o volby do Evropského parlamentu v době, kdy je tváří v tvář výzvám globalizace členství v Evropské unii většinou považováno za výhodu, by tak měl být impulsem k tomu, aby byla politická činnost opět založena na zásadách a mechanismech víceúrovňové správy věcí veřejných.

Výbor regionů hodlá zveřejněním této bílé knihy představit svou koncepci metody Společenství založené na takovém způsobu správy věcí veřejných, který svěří územněsprávním celkům podíl na formulování a provádění politik Společenství a přidruží je k tomuto procesu. Tato vize se opírá o úspěchy dosažené na základě Bílé knihy Evropské komise o evropské správě věcí veřejných přijaté v roce 2001 a vysvětluje význam a výzvy sdílené správy věcí veřejných v Evropě. Vývoj evropské kultury víceúrovňové správy zůstává trvalou výzvou.

Bílá kniha Výboru regionů