Jste zde: Úvodní strana > Udržitelný rozvoj a MMR > V oblasti cestovního ruchu

V oblasti cestovního ruchu

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a ochrana životního prostředí patří mezi stěžejní principy v práci organizací cestovního ruchu v rámci Evropské unie a Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Tuto myšlenku přejímá i ministerstvo pro místní rozvoj.
V současné době vhodně zvolená taktika v přístupu k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu a ochraně životního prostředí je chápána jako podmínka konkurenceschopnosti jednotlivých zemí, případně destinací. Jde o soulad ekonomických, ekologických a sociálních aspektů rozvoje cestovního ruchu.

Posláním udržitelného cestovního ruchu je zároveň chránit přírodní bohatství a přirozený život ekosystémů a vytvářet podmínky pro prosperitu obcí, podnikatelské sféry a umožňovat poznávání kulturního dědictví a přírodního bohatství České republiky formou šetrného turizmu.

Toto platí pokud jde o řízení cestovního ruchu na národní, regionální i lokální úrovni s tím, že ekonomické, sociální a estetické potřeby budou uspokojeny za předpokladu uchování kulturní integrity, základních ekologických procesů, biologické diverzity a systému životních hodnot.

Realizace aktivit v oblasti dalšího rozvoje cestovního ruchu vychází z Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013, kterou schválila vláda ČR dne 7. listopadu 2007 a Prováděcího dokumentu, který vychází z usnesení vlády ČR č.1239. Koncepce představuje obecný střednědobý rámec, ve kterém jsou stanoveny základní rozvojové směry, které by měly být v období do roku 2013 podpořeny.

Ministerstvo pro místní rozvoj má v gesci Integrovaný operační program, který zahrnuje i oblast cestovního ruchu v rámci Prioritní osy 4a a 4b – Národní podpora cestovního ruchu. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu služeb ze strany návštěvníků a rostoucí konkurenci na trhu cestovního ruchu budou i potřeby dalšího rozvoje udržitelného cestovního ruchu podporovány prostřednictvím projektů IOP v souladu se schválenou Koncepcí státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013.

Základním atributem udržitelného rozvoje cestovního ruchu bude mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch, ale také rozvoj systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu v územích s vhodným potenciálem pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Reálná provázanost udržitelného rozvoje cestovního ruchu s podporou výstavby infrastruktury cestovního ruchu prostřednictvím Regionálních operačních programů a s Integrovaným operačním programem MMR se bude promítat v rámci připravovaných projektů v oblasti kvality cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o projekty:

  • Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu,
  • Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu,
  • Zlepšení kvality služeb turistických informačních center,
  • Systém udržitelných modelů cestovního ruchu s následnou certifikací služeb, produktů a destinací.

Výše zmíněný systém udržitelných modelů cestovního ruchu bude tvořen v úzké součinnosti s odbornými profesními asociacemi, sdruženími, nevládními organizace a se zástupci krajů a destinačními společnostmi a agenturami.

více na: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace

V roce 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu na roky 2010-2013, jehož zaměřením v roce 2010 je podprogram Cestovní ruch pro všechny.

více na: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven