Jste zde: Úvodní strana > Udržitelný rozvoj a MMR

Udržitelný rozvoj a MMR

Složky udržitelného rozvoje (ekonomická, sociální a environmentální) působí vždy v určitém území, ať už je to ČR nebo její územní samosprávné celky a je třeba je vzájemně horizontálně i vertikálně provazovat. MMR má v tomto ohledu průřezové postavení, a to jak v oblasti legislativy, tak zejména v oblasti implementace.
MMR je gestorem:
Zákona o podpoře regionálního rozvoje, který stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti; jednotlivé kraje ve své samostatné působnosti schvalují programy rozvoje svého územního obvodu,

Národního strategického referenčního rámce ČR (Národním orgánem pro koordinaci NSRR), který zajišťuje, že pomoc z evropských fondů je v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství pro soudržnost. Zároveň reflektuje Národní program reforem a Strategii udržitelného rozvoje ČR. Představuje zastřešení všech operačních programů, a to jak tematických, tak regionálních.

Stavebního zákona, kde cílem územního plánování jako propojeného funkčního systému je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území).