Jste zde: Úvodní strana > Strategické řízení a plánování ve ...

Strategické řízení a plánování ve veřejné správě

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je přímo odpovědné za strategické řízení a plánování ve veřejné správě. Tato odpovědnost vychází z:
  • odpovědnosti MMR jakožto Národního orgánu pro koordinaci (NOK) za strategické řízení ESI fondů, vč. řízení Dohody o partnerství a koordinace programů;
  • Implementačního plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy (Specifický cíl 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě).

MMR se již od roku 2009 zaměřuje na aktivity v oblasti strategického řízení a plánování, které je gestorem a k níž postupně vytváří jednotlivé nástroje. Hlavním problémem, na nějž aktivity MMR cílí, je trvající nedostatečná kvalita strategických dokumentů, jejich velký počet, hierarchie a s tím spojená duplikovanost, a zejména provádění/realizace dokumentů v praxi. S tímto problémem se MMR setkává při nastavování rámce a následné realizaci EU fondů napříč programovými obdobími nebo např. v pozici metodického místa tvorby strategií či gestora Databáze strategií. Převažující negativní zkušenost s kvalitou strategických dokumentů, zejména pak s jejich implementací, MMR eviduje při zajišťování strategického řízení Dohody o partnerství a jednotlivých operačních programů, vč. jejich provázanosti se strategiemi, zajištěním naplnění předběžných podmínek, jejíž součástí je nutnost existence sektorových strategií, provázanosti strategií např. s vyhlašovanými výzvami potažmo projekty nebo při snaze o sledování příspěvků ESI fondů k dosahování cílů strategií a potažmo tak i Dohody o partnerství.

Hlavní příčinou problému jsou převážně přetrvávající nedostatky v přístupu ke strategické práci ve veřejné správě, a to jak na státní, tak na krajské i místní úrovni, vč. např. vzájemné provázanosti chybějících nástrojů a/nebo možností takové nástroje využívat. Zkvalitnění strategického prostředí a využívání adekvátních nástrojů strategického řízení a plánování je přitom jedním ze základních předpokladů pro tvorbu kvalitních strategických dokumentů, jejich bezproblémovou implementaci, hodnocení či napojení na tvorbu a správu rozpočtů vč. zacílování programových a dotačních titulů.

Podrobnější informace o strategickém řízení a plánování na MMR jsou     uvedeny zde [PDF, 714.66KB].

Informace týkající se činnosti Expertní skupiny pro strategickou práci (ESSP).

Informace týkající se činnosti Pracovní skupiny Databáze strategií (PSDS).

Informace týkající se projektu Mapování strategické práce v institucích veřejné správy a návrhy na její zefektivnění, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003713

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven