Jste zde: Úvodní strana > Projekty > Vybavení AVI I

Vybavení AVI I

08.03.2017: „Akademie veřejného investování – vybavení školicího centra pro EU“, reg. č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363, který byl spolufinancován z OPTP 2007 – 2013.
Rekonstrukce Akademie veřejného investování (dále jen "AVI") byla kompletně financována ze státního rozpočtu. Proces rekonstrukce byl plně v gesci Odboru hospodářských služeb.
 

Vybavení AVI bylo z větší části (70 % nákladů) financováno ze strukturálních fondů,  z projektu  „Akademie veřejného investování – vybavení školicího centra pro EU“, reg. č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363, který byl spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc (dále jen "OPTP") 2007 – 2013. Celkové uznatelné náklady projektu byly 4 997 300,00 Kč, doba realizace  1. 7.  2014  – 31. 12. 2015.

 
Realizací projektu bylo dosaženo požadovaného výstupu projektu, spočívajícího v nákupu vybavení určeného pro AVI. V rámci projektu byla zajištěna audiovizuální a projekční technika, tlumočnická technika a kancelářský nábytek. Veškeré vybavení je určeno pro prostory AVI.
 
Jednotlivé dodávky byly hrazeny z prostředků:
  • 30 % státní rozpočet (dále jen "SR") - Odbor hospodářských služeb
  • 70 % OPTP .
Ve stanoveném období realizace projektu byly naplněny všechny určené indikátory dle limitů.
 
V průběhu realizace projektu příjemce požádal o prodloužení projektu do 31. 12. 2015, z důvodu prodloužení rekonstrukce prostor, pro které je vybavení určeno.
 
Finanční rozbor  projektu na vybavení školicího centra pro EU
Původní výše rozpočtu EU podíl SR podíl
4 997 300,00 4 247 705,00 749 595,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2015    
4 172 066,50 3 546 256,52 625 809,98
Nevyčerpaná částka    
825 233,50 701 448,47 123 785,03
 

K úsporám rozpočtu došlo především díky vysoutěžení veřejných zakázek.

V rámci veřejné zakázky (dále jen "VZ") na dodávku tlumočnické techniky, jejíž předpokládaná hodnota činila 1 850 000 Kč bez DPH, činila nasmlouvaná cena 1 695 890 Kč bez DPH. Dodávka tlumočnické techniky byla hrazena:

  • 30 % ze SR                   508 767 Kč bez DPH,
  • 70 % z OPTP             1 187 123 Kč bez DPH.
Zadavatelem této VZ byl Odbor hospodářských služeb.
VZ  byla realizována prostřednictvím elektronického  tržiště GEMIN.
 

V rámci VZ na dodávku audiovizuální, projekční a osvětlovací techniku, jejíž předpokládaná hodnota činila 3 350 000,00 Kč bez DPH, činila nasmlouvaná cena 2 562 208 Kč bez DPH. Dodávka projekční techniky byla hrazena:

  • 30 % ze SR                   768 663,40 Kč bez DPH,
  • 70 % z OPTP             1 793 545,60 Kč bez DPH.
Zadavatelem této VZ byl Odbor hospodářských služeb.
VZ  byla realizována prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.


V rámci VZ na dodávku nábytku, která byla soutěžena dle obecné výjimky z působnosti zákona (§18), tzn. přímou objednávkou na Vězeňskou službu České republiky, činila nasmlouvaná cena 667 600 Kč bez DPH. Dodávka nábytku byla hrazena:

  • 30 % ze SR                200 280 Kč bez DPH,
  • 70 % z OPTP             467 320 Kč bez DPH.
Zadavatelem této VZ byl Odbor hospodářských služeb.
Celkově bylo v rámci projektu proplaceno 3 447 988,60 Kč bez DPH, přičemž cena včetně DPH činí 4 172 066,50 Kč.
 
Úspora ze všech VZ činila tedy 682 011 Kč bez DPH. Úspora s DPH činila již zmíněných 825 233,50 Kč.

Technika i nábytek byly dodány dle požadavků VZ.   Technika je postupně instalována do rekonstruovaných prostor AVI, nábytek je skladován mimo prostory Ministerstva pro místní ozvoj (dále jen"MMR") v gesci Odboru hospodářských služeb a byl nainstalován po dokončení kolaudačního procesu.


VZ rekonstrukce  prostor AVI

VZ  „Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic“,  kde byl zadavatelem Odbor hospodářských služeb, byla vyhlášena 21. 02. 2015, se lhůtou pro podání nabídek do 19. 05. 2015, předpokládaná hodnota VZ  činila 20 000 000 Kč bez DPH.

Nasmlouvaná cena činila 19 435 305 Kč bez DPH,  VZ byla zadána 8. 9. 2015 a to vítězné nabídce společnosti KONSIT, a.s., Praha 6, IČ: 186 30 197.

 
JŘBÚ – více práce
 
VZ „Rekonstrukce a přestavba vnitřních prostor dvorního traktu objektu umístěného na adrese Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 na školicí centrum“.
 
Záměr k VZ na vícepráce posoudila a schválila komise dne 9. 3. 2016 v souladu s bodem 5.1.7 RM č. 174/2013, o Pravidlech zadávání veřejných zakázek.
 
Předmětem této VZ – JŘBÚ byly stavební vícepráce spočívající ve změnách a úpravách vnitřních prostor dvorního traktu objektu umístěného na adrese Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 na školicí centrum, tj. díla upraveného smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem (MMR) a zhotovitelem (KONSIT a.s.) dne 8. 9. 2015
 
Předpokládaná hodnota VZ: 3.800.000 Kč bez DPH, nasmlouvaná částka
38 00 000 Kč bez DPH (maximální částka určená odhadem)
 
Smlouva byla podepsána dne 24. 5. 2016 se stávajícím zhotovitelem – KONSIT a.s., IČ: 186 30 197, Praha 6.
 
Zadavatel zadal VZ v jednacím řízení bez uveřejnění postupem podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, jelikož nutnost realizace stavebních prací v rámci VZ se ukázala při plnění původní veřejné zakázky Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic, a to po vybourání podlah a demontáži původních zařízení, vzhledem k čemuž nemohly být tyto práce obsaženy v původní veřejné zakázce a Zadavatel jejich existenci ani s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.


Administrátorem těchto VZ byl Odbor práva, veřejných zakázek a koncesí .

VZ byly realizovány v souladu jak s vnitřními pravidly MMR, tak i v souladu s pravidly OPTP.