Evropský Habitat

19.09.2016: Akce „Evropský Habitat“, konaná ve dnech 16. - 18. března 2016 v Praze, byl mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z pěti regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Šlo o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat v Ekvádoru v říjnu 2016. Její přípravu v rámci struktur OSN řídí Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Tématem konference „Evropský Habitat“ bylo „Bydlení v životaschopných městech“ („Housing in Liveable Cities“).
Karla Šlechtová, Evropský Habitat
Jednalo se o největší (počtem účastníků) a nejvýznamnější (geografickým záběrem) konference mezi celkem 11 tematickými a regionálními konferencemi OSN v různých částech světa zařazenými do oficiálního přípravného procesu OSN směřujícího k celosvětovému summitu „Habitat III“.
Konference „Evropský Habitat“ se zúčastnilo cca 4 tisíce návštěvníků z celého světa (nejdůležitější jednání byla tlumočena do 4 jazyků – angličtiny, francouzštiny, ruština a češtiny); kromě delegací z členských států regionu Evropské hospodářské komise OSN přijely delegace z jiných částí světa - např. z Indonésie, Ekvádoru, Srí Lanky, Alžírska, Čadu a dalších.
Některé národní delegace vedli ministři (Belgie, Albánie, Chorvatsko, Etiopie); náměstci ministrů (Rusko, Litva Srí Lanka), jiné velvyslanci apod. Celkem se konalo 96 samostatných oficiálních akcí, konaly se desítky bilaterálních jednání.     

Celkem proběhlo více než 300 hodin odborných diskusí. V hlavním sále na plenárních jednáních vystoupilo více než 50 odborníků; desítky dalších expertů diskutovaly na doprovodných a paralelních akcích. Součástí konference byla řada výstav, připravených jak organizátory, tak např. akademickou sférou a účastníky samotnými – bylo např. vystaveno cca 100 studentských prací – 3D modelů navrhovaných budov a další projekty vizí budoucí podoby měst.
 
Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ byl dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož první návrh byl projednán v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. Výbor pro bydlení a management pozemků projednal a schválil v říjnu 2014 „Ženevskou Chartu OSN o udržitelném bydlení“, kterou přijalo plénum EHK OSN v dubnu 2015 jako oficiální příspěvek daného regionu ke konferenci „Habitat III“.
„Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení“ je základní strategický dokument, na nějž „Pražská deklarace“ navazuje. „Evropský Habitat“ byl jednou z prvních implementačních konferencí OSN reflektující Cíle udržitelného rozvoje „Agendy 2030“.


Více informací  naleznete  www.europeanhabitat.com    .