Evropská hospodářská komise OSN

Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) je jednou z pěti regionálních komisí OSN. Byla založena rezolucí č. 36 (IV) přijatou dne 28. března 1947 Ekonomickou a sociální radou OSN jako mezivládní instituce s cílem napomáhat ekonomické obnově členských zemí OSN, jejichž hospodářství bylo narušeno 2. světovou válkou. Bývalé Československo bylo jedním ze zakládajících členů EHK OSN od 28. března 1947. Na základě tzv. „sukcese“ je Česká republika členem EHK OSN od 19. ledna 1993 po vzniku České republiky. Současná EHK OSN slouží jako fórum evropských, severoamerických a středoasijských zemí pro vzájemnou ekonomickou spolupráci. V současné době má celkem 56 členských států geograficky pokrývajících prakticky celou severní polokouli.
Hlavními oblastmi činnosti EHK OSN jsou:
  • ekonomické analýzy,
  • péče o životní prostředí, 
  • politika bydlení,
  • rozvoj měst,
  • ​statistika,
  • udržitelná energetika,
  • podpora rozvoje obchodu,
  • průmyslu a podnikání,
  • lesní hospodářství a doprava.

Velký význam má také technická spolupráce zaměřená na přenos zkušeností do zemí s tranzitivní ekonomikou, konkrétně zejména do zemí jihovýchodní a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie.
 
V druhé polovině roku 2014 se stal výkonným tajemníkem EHK (je jmenován generálním tajemníkem OSN) bývalý dánský ministr pro rozvoj Christian Friis Bach. Ihned po svém nástupu deklaroval, že považuje EHK OSN – díky konkrétním výstupům a dopadům na životy běžných lidí – za „dosud neobjevený klenot na mezinárodní scéně“. Zasedání pléna EHK OSN na nejvyšší úrovni se koná jednou za dva roky.

V mezidobí je řídícím orgánem Výkonný výbor (ExCom), jež zasedá přibližně v intervalu jednoho měsíce. Jeho členy jsou zástupci stálých misí při OSN v Ženevě. Sektorové agendy EHK OSN se projednávají v tzv. „subsidiary bodies“; jedním z nich je Committee on Housing and Land Management – Výbor pro bydlení a management pozemků.

Kromě tohoto Výboru, kde je aktivní MMR (ČR je zvoleným místopředsedou), působí v rámci činnosti EHK OSN ještě dalších 7 Výborů (pro obchod, statistiku, dopravu, životní prostředí, lesy a další sektory).
 
Bydlením a rozvojem měst se v rámci regionů členských států EHK OSN zabývá Výbor pro bydlení a management pozemků (Committee on Housing and Land Management), v jehož Byru zastává ČR volenou místopředsednickou funkci. Předsedá Slovensko.

Výbor vyjednal text „Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení“ („UN Geneva Charter on Sustainable Housing“); Charta byla oficiálně schválena plénem EHK OSN v dubnu 2015 jako příspěvek EHK OSN k summitu „Habitat III“.

Charta vychází ze „Strategie pro udržitelné bydlení“ („Strategy for Sustainable Housing“), kterou pro období 2014-2020 schválili na svém setkání ministři členských států regionu EHK OSN v říjnu 2013.

Význam měst je pro EHK OSN zcela zásadní; tento region je domovem pro téměř 1,5 mld. lidí, což představuje 17 % světové populace. Nachází se zde přes 260 měst s více než 0,5 mil. obyvateli a vzniká zde přes 40 % světového HDP.

Činnost Výboru je orientována prakticky a hlavní aktivity jsou zaměřeny zejména na pomoc nejméně vyspělým zemím regionu EHK OSN – jsou to zejména balkánské státy a kavkazské republiky. Klíčovým prvkem programu činnosti Výboru jsou „Country profiles“, prostřednictvím nichž jsou ze strany mezinárodních týmů expertů poskytovány analýzy a doporučení jednotlivým členským státům v oblasti rozvoje měst, bydlení, trhu s nemovitostmi, územního plánování, sociální soudržnosti apod.
Cílovou skupinou jsou zejména uvedené nejméně rozvinuté státy regionu EHK OSN (ale nejen).
 
ČR se (prostřednictvím MMR) činnosti Výboru aktivně účastní – zejména expertním autorským zapojením do psaní dokumentů, účastí v diskusích během workshopů, na seminářích apod., popř. pořádáním těchto pracovních setkání v ČR.

MMR přitom průběžně spolupracuje se Stálou misí ČR při OSN    . MMR poskytuje (od roku 2000) Výboru každoročně do jeho Trust Fundu příspěvek ve výši cca 13 tis. EUR; z Trust Fundu je hrazena účast zástupců nejméně rozvinutých zemí na akcích Výboru.
Svůj aktivní přístup k problematice bydlení a rozvoje měst v rámci mezinárodní spolupráce OSN potvrdila ČR svou nabídkou uspořádat v březnu 2016 v Praze konferenci „Evropský Habitat“ pro 56 členských států regionu EHK OSN.
Ta byla velmi úspěšná a přispěla i k prezentaci výsledků činnosti Výboru (řadou side evnts, distribucí Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení apod.).
 
Oficiální webové stránky: http://www.unece.org/info/ece-homepage.html