Spolupráce v rámci OSN

Organizace spojených národů OSN
V roce 1942 podepsalo 26 států (mezi nimi i Československo) Deklaraci Spojených národů. Následoval vznik Organizace spojených národů, oficiálně dne 24. října 1945, kdy byla ratifikována Charta spojených národů jako ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států a stanoví orgány a postupy fungování OSN. Jako mezinárodní smlouva kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů – od suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení mezinárodních sporů. Každoročně se 24. říjen slaví jako Den Spojených národů.
 
Cíle OSN, definované v Chartě, jsou následující: udržovat mezinárodní mír a bezpečnost; rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů; spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod; být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů.  

Hlavními tématy OSN jsou: 
  1. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
  2. Lidská práva
  3. Humanitární otázky
  4. Mezinárodní právo
  5. Ekonomický a sociální rozvoj
  6. Mír a bezpečnost
 
Ministerstvo pro místní rozvoj je z hlediska svých kompetencí aktivní v oblasti udržitelného rozvoje, lidských práv (mezi něž patří i právo na bydlení) a ekonomickým a sociálním rozvojem, zejména v lidských sídech.