Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní ... > Spolupráce v rámci EU > Evropské seskupení pro územní spolupráci ...

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci („ESÚS“ nebo „seskupení“) představují možnost uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce v době, kdy kohezní politika obecně a regionální spolupráce procházejí významnými změnami. Regionálním a místním orgánům je touto možností nabízena možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou.
ESÚS v programovém období 2014-2020 umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států Evropské unie, aniž by předtím bylo nutné podepsat mezinárodní dohody a ratifikovat je národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ESÚS ze svého území.
 
Evropský právní rámec je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006, ve  znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení („nařízení E“).

Cílem nařízení je vytvořit evropský právní rámec pro vznik a fungování nástroje pro spolupráci na úrovni Evropské unie, který má právní subjektivitu a může jednat jménem svých členů, zejména regionálních a místních orgánů.

Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států Evropské unie a mohou jimi být státy, regionální a místní orgány a veřejnoprávní subjekty.
 
Na národní úrovni České republiky upravuje problematiku ESÚS §18a – 18h zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky pro fungování evropských seskupení pro územní spolupráci v podmínkách České republiky.
 
Zákon o podpoře regionálního rozvoje svěřuje proces registrace a schvalování účasti člena seskupení Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo ve správním řízení takovou žádost posoudí a v případě souladu obsahu žádosti s právním řádem a veřejným zájmem buď vydá souhlas s účastí českých veřejnoprávních subjektů v seskupení se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, nebo v případě zřízení seskupení se sídlem v České republice provede jeho registraci.

Skutečnosti zapisované do registru, stejně jako úplné znění úmluvy a stanov jednotlivých seskupení, budou zveřejňovány na stránce webu Ministerstva pro místní rozvoj postupně, tak jak budou ESÚS registrována.
 
V říjnu 2015 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (pod č. 298/2015 Sb.) novelizace zákona o podpoře regionálního rozvoje, která nově stanoví podmínku mít v případě ESÚS s účastí člena s omezenou odpovědností po celou dobu činnosti odpovídající pojištění či jiné zajištění, a to podle čl. 12 nařízení EU.
 
Schvalování účasti člena v ESÚS
 
Budoucí člen ESÚS, je-li právnickou osobu zřízenou nebo založenou podle právních předpisů České republiky, podává žádost o schválení své účasti v seskupení se sídlem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru mezinárodních vztahů, Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1. K žádosti je nutno přiložit podklady ke schvalovacímu řízení v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení EU.
 
Registrace seskupení
 
Seskupení se sídlem v České republice je právnickou osobou a vzniká dnem zápisu do registru seskupení vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Žadatel o registraci zašle žádost o zápis do registru odboru mezinárodních vztahů spolu s úplným zněním úmluvy a stanov.

    Vzorová žádost pro ESÚS [MS Word, 49.5KB]Kontakty (Odbor mezinárodních vztahů)
 
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.
tel.: +420 224 861 341
e-mail: gradan@mmr.cz

Mgr. Jiří Ceé
tel.: +420 224 861 288
e-mail: ceejir@mmr.cz.

 
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven