Spolupráce v rámci EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci centrálního koordinátora využívání fondů Evropské unie v České republice. Fondy EU zahrnují širokou škálu finančních nástrojů a slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Nejvýznamnější politikou Evropské unie je, spolu se společnou zemědělskou politikou, kohezní politika – politika soudržnosti. Jejím cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie, která na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. V programovém období 2014-2020 jsou pro kohezní politiku vyhrazeny prostředky (pro všechny členské státy Evropské unie) v celkové výši 351,85 mld. €.
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) jsou klíčovým nástrojem kohezní politiky pro programové období 2014-2020.
Jejich prostřednictvím mohou žadatelé čerpat finanční prostředky z rozpočtu EU.

ESIF zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).
Vzhledem k zapojení EZFRV a ENRF přispívají ESIF v programovém období i k financování společné zemědělské politiky EU a námořní a rybářské politiky EU. Pro Českou republiku jsou vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. €.
 
Více informací naleznete zde: www.dotaceEU.cz


 

Termínem předsednictví se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Tuto pozici si členské státy předávají po 6 měsících. Předsednictví je považováno za jeden z klíčových nástrojů pro ...

Evropská seskupení pro územní spolupráci („ESÚS“ nebo „seskupení“) představují možnost uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce v době, kdy kohezní politika obecně a regionální spolupráce procházejí ...

V této sekci naleznete příslušné odkazy.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven