Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Spolupráce v rámci EU

Spolupráce v rámci EU

 

Kohezní politika - politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti - je spolu se Společnou zemědělskou politikou nejvýznamnější politikou Evropské unie. Podíl kohezní politiky z hlediska výdajů v programovém období 2007 - 2013 byl 35,7 % z celkového rozpočtu EU - 347,410 mld. €. V programovém období 2014-2020 jsou pro kohezní politiku vyhrazeny prostředky ve výši 351,85 mld. €.

 

Obecným cílem kohezní politiky je podle článku 174 Lisabonské smlouvy (konsolidovaného textu Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy) snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie. 

 

Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou pro období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), jejichž prostřednictvím mohou žadatelé čerpat finanční prostředky z rozpočtu EU. ESIF zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Vzhledem k zapojení EZFRV a ENRF přispívají ESIF v programovém období i k financování i společné zemědělské politiky EU a námořní a rybářské politiky EU. Pro Českou republiku jsou vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. €.