Jste zde: Úvodní strana > Kontakty > Přímo a nepřímo řízené organizace

Přímo a nepřímo řízené organizace

Zde naleznete informace o organizacích v přímé či nepřímé řídící působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR (stručný profil a poslání organizací s odkazy na jejich webové stránky).

Mezi právní subjekty a organizační složky státu spravované ministerstvem pro místní rozvoj patří:

Přímo řízené organizace:
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Ústav územního rozvoje
PRIVUM

Nepřímo řízené organizace:
Horská služba ČR, o.p.s.
Státní fond rozvoje bydlení
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Výpis kontaktů

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum). Centrála sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum kolem čtyř set zaměstnanců. Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006 mělo na starosti programy Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG. V programovacím období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce, v novém období 2014-2020 se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. V minulých letech se Centrum podílelo také na realizaci vybraných národních programů regionálního rozvoje.

Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, 13000 Praha 3
Tel.: 225 855 321
E-mail: crr@crr.cz

Česká centrála cestovního ruchu

Přímo řízená příspěvková organizace MMR. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism podporuje příjezdový a domácí cestovní ruch obecně a dále se zaměřuje na konkrétní oblasti cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, kongresový a incentivní turismus a golfový turismus. Úkolem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, zřízené v roce 1993, je prezentovat Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci v zahraničí a od roku 2003 také na domácím trhu. CzechTourism spolupracuje s turistickými regiony a podporuje tvorbu jejich produktů, které dále propaguje prostřednictvím své rozsáhlé ediční činnosti, při účasti na akcích v zahraničí (veletrhy) a širokou spoluprací se zahraničními médii. CzechTourism provádí marketingovou činnost v České republice i v zahraničí, kdy využitím výsledků primárního a sekundárního výzkumu přispívá k vytvoření marketingové strategie pro rozhodující trhy. Jednou z nejvýznamnějších činností CzechTourism je rovněž působení prostřednictvím sítě oficiálních zahraničních zastoupení.

Adresa: Vinohradská 46, P.O.Box 32, 12041 Praha 2
Tel.: +420 221 580 111; Fax: +420 224 247 516

Ústav územního rozvoje

Přímo řízená rozpočtová organizace MMR. Ústav územního rozvoje zpracovává podklady pro operativní činnost ministerstva, připravuje podklady pro legislativu, vytváří informační systémy, organizuje mezinárodní odborný styk a zabezpečuje účast v mezinárodních organizacích. Ústav územního rozvoje se zabývá metodickou, konzultační a rešeršní činností, dále činností studijní (včetně provozování odborné knihovny pro veřejnost), dokumentační a vydáváním odborných příruček. Zpracovává podklady pro operativní činnost ministerstva, připravuje podklady pro legislativu, vytváří informační systémy, organizuje mezinárodní odborný styk a zabezpečuje účast v mezinárodních organizacích. Veškerá činnost Ústavu územního rozvoje se týká oborů územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika a programů rozvoje regionů a obcí České republiky.

Adresa: Jakubské nám. 3, P.O.BOX 234, 60100 Brno
Tel.: + 420 542 423 111; + 420 724 173 697; Fax: + 420 542 423 190

Privum

Přímo řízená rozpočtová organizace MMR. Úkolem organizace je převzetí, evidence, správa a privatizace majetku státu na území bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko. Usnesením vlády ze dne 22. června 2005 č. 796 k záměru dokončení privatizace majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko vláda vzala na vědomí záměr dokončení privatizace majetku státu v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, se sídlem v Lysé nad Labem, uvedený v části II materiálu č.j.929/05; vláda souhlasila s ukončením prací na rozpracovaných případech privatizace majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, postupem podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kromě případů, které byly se žádostí o vydání příslušné schvalovací doložky předloženy Ministerstvu financí do dne přijetí tohoto usnesení, a se zařazením veškerého zbývajícího majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, lokalizovaného v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko, do privatizace ve smyslu § 5 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to kromě majetku, u kterého již byly předloženy Ministerstvu financí žádosti o vydání příslušné schvalovací doložky postupem podle zákona č. 219/2000 Sb. a majetku, který již byl do privatizace zařazen (dva soubory nemovitostí označené jako bývalá vojenská letiště „Boží Dar“ a „Hradčany“). Vláda uložila ministru pro místní rozvoj předložit Ministerstvu financí do 30. června 2005 zakladatelské privatizační projekty řešící majetek organizační složky státu PRIVUM navržený k privatizaci metodou bezúplatného převodu na obce, případně dalšími metodami v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a do 15. ledna 2006 zakladatelské privatizační projekty řešící majetek organizační složky státu PRIVUM navržený k privatizaci metodou bezúplatného převodu na kraje.

Adresa: Staroměstské nám. 6/29, 11015 Praha 1

Horská služba ČR, o.p.s.

Nepřímo řízená organizace. Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává jménem státu funkci zakladatele této obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR. Společnost především organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu a vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor. Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21.12.2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s občanským sdružením – Horská služba České republiky zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR. Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména:

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných,
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS,
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů,
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi,
 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS,
 • provádí lavinová pozorování,
 • připravuje a školí své členy a čekatele,
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

Adresa: Špindlerův Mlýn 260, 54351 Špindlerův Mlýn

Státní fond rozvoje bydlení

Nepřímo řízená organizace. Tento fond byl založen za účelem podpory rozvoje bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválené vládou České republiky. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond) byl založen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vznikl dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dne 21. července 2000. Podmínky činnosti Fondu upravuje vedle zákona 211/2000 Sb. také Statut fondu a další právní předpisy.

Pracoviště Praha

Adresa: Dlouhá 741/13, 11000 Praha 1
Tel.: 234 712 611; Tel.: 221 771 611; Fax: 222 318 868

Pracoviště Olomouc

Adresa: Dolní náměstí 192/9, 77900 Olomouc
Tel.: 585 206 121; Fax: 585 234 303

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Nepřímo řízená organizace. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Ministerstvo pro místní rozvoj drží v bance spolu s rezortem financí a průmyslu kontrolní balík akcií. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. je specializovanou bankou, která v souladu se záměry hospodářské politiky státu a s jeho účastí rozšiřuje přístup ke kapitálu malým a středním podnikatelům, podporuje rozvoj bydlení, regionů, měst a obcí a dalších oblastí ekonomiky. Poskytuje zejména záruky, úvěry a finanční příspěvky.

Adresa: Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha 1
Tel.: +420 255 721 111; Fax: +420 255 721 110